ANOTACE PROJEKTU UČÍME SE NAVZÁJEM

ROZSAH:

Napříč všemi předměty a ročníky.

 

REALIZACE:

V průběhu 2. pololetí šk. roku 2016/2017.

 

NÁPLŇ:

Skupiny žáků si pod vedením svého učitele připraví a posléze realizují vyučovací hodinu na určité téma pro své spolužáky z jiného ročníku.

 

VÝSTUPY:

Žáci si osvojí nové učivo, žáci upevní již osvojené učivo. Rozvíjí své kooperační, sociální komunikační, organizační dovednosti a svou tvořivost. Zlepšují schopnost přijímat kritiku a objektivně hodnotit výkon ostatních. Učí se přiměřeně reagovat na neočekávané situace a předávat druhým již osvojené poznatky. Mají kladný a uvědomělý vztah k procesům učení a učení se.

 

ORGANIZACE:

Během přípravné fáze v období od listopadu do konce ledna budou žáci seznámeni s projektem a motivováni svými učiteli k zapojení se do něj. Učitelé zapisují do poptávkového a nabídkového listu témata a třídy, se kterými by se rádi zapojili do projektu. Hledají se vhodné kombinace ve smyslu – kdo, komu, co, kdy.

Vytvoří se vhodné, ideálně čtyřčlenné, pracovní skupiny, které budou pod vedením učitele, garanta pro dané téma, připravovat vyučovací hodinu pro své spolužáky z vybraného ročníku a třídy.

Ve smluveném termínu a po předešlém schválení výsledku jejich práce garantem uskuteční svou vyučovací hodinu.

 

HODNOCENÍ:

Žáci, pro které byla hodina připravena, ohodnotí své „učitele“ vyplněním krátkého dotazníku v závěru hodiny či na začátku následující vyučovací hodiny.

Skupina žáků, která hodinu realizovala, napíše krátkou reflexi do školního časopisu. Od svého garanta dostane po úspěšném provedení ústní či písemnou pochvalu a ohodnocení známkou.

 

Autorky a koordinátorky projektu: Mgr. Marie Zálešáková

                                                             Mgr. Žaneta Odložilíková

                                                            

26.04.2017