Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitelka ZŠ Černošice ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v  platném znění a dle volebního řádu školské rady volby 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a 3 členů z řad pedagogů. Volby se uskuteční ve středu 24. 10. 2018 v budově školy Pod Školou 447 od 8:00 do 14:00 hodin. Při volbě zástupců rodičů oprávněný volič na hlasovacím lístku ve čtverečku před jménem kandidáta označí křížkem nejvýše 3 kandidáty a označený hlasovací lístek v zalepené obálce odevzdá osobně nebo prostřednictvím nezletilého dítěte, které je žákem školy, třídnímu učiteli, který jej vhodí do volební urny.

Návrhy na kandidáty můžete zasílat na adresu lzhoufova@zscernos.cz do 10. října 2018. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení, věk, trvalé bydliště, skupinu, za kterou kandidujete (zákonní zástupci nebo pedagogové) a informaci o dosavadním a stávajícím profesním působení.

 

Více o fungování školské rady naleznete v sekci O nás – Školská rada.

 

 

16.10.2018