Přijímací řízení na SŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ  
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ
obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2019
ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2020
Odevzdání přihlášek na SŠ
obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře do 30. listopadu 2019
ostatní obory vzdělání do 1. března 2020
Talentové přijímací zkoušky
talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou dva termíny v období 2.–15. ledna 2020
talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15.–31. ledna 2020
talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou dva termíny v období 2. ledna–15. února 2020
Přijímací zkoušky jednotné
jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání Od 12. do 28. dubna 2020
jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia Od 12. do 28. dubna 2020
náhradní termín jednotné přijímací zkoušky květen 2020
Školní přijímací zkoušky
školní přijímací zkoušky v 1. kole  – obory s maturitní zkouškou Od 12. do 28. dubna 2020
školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory se závěrečnou zkouškou 22. – 30. dubna.2020
školní přijímací zkoušky v dalších kolech termíny stanoví ředitel školy SŠ
ZŠ ZAJISTÍ:
Formuláře přihlášek na SŠ bez tal. zk. k pololetnímu vysvědčení
                                               s tal. zk. v listopadu na vyžádání u VP
Formulář zápisového lístku do 15. 3. 2020

 

 

 

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.