Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020

Důležité termíny

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ  
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ  
obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2018
ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2019
Odevzdání přihlášek na SŠ  
obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře do 30. listopadu 2018
ostatní obory vzdělání do 1. března 2019
Talentové přijímací zkoušky  
talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou dva termíny v období 2.–15. ledna 2019
talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15.–31. ledna 2019
talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou dva termíny v období 2. ledna–15. února 2019
Přijímací zkoušky jednotné  
jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 12. a 16. dubna 2019
jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 13. a 17. dubna 2019
náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 10. a 11. května 2019
Školní přijímací zkoušky  
školní přijímací zkoušky v 1. kole  – obory s maturitní zkouškou dva termíny v období 12.–28. dubna 2019
školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory se závěrečnou zkouškou 22. – 30. dubna.2019
školní přijímací zkoušky v dalších kolech termíny stanoví ředitel školy SŠ
ZŠ ZAJISTÍ:  
Formuláře přihlášek na SŠ bez tal. zk. k pololetnímu vysvědčení
                                                 s tal. zk. v listopadu na vyžádání u VP
Formulář zápisového lístku do 15. 3. 2019

 

Výběr SŠ

S výběrem střední školy žákům ráda pomůže výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Romana Zemanová. V rámci pracovních činností žáci diskutují o své budoucnosti a možnostech dalšího vzdělávání. Součástí jsou i návštěvy našich bývalých žáků apod. Deváťáci na konci listopadu navštíví veletrh středních škol Schola Pragensis. Pro žáky i rodiče také pořádáme schůzku, jejíž součástí bude i prezentace některých středních škol. Tato schůzka se uskuteční 7. listopadu 2018 (bližší informace budou upřesněny).

Dále mohou žáci využít nabídku profi testů pořádaných zdarma školní psycholožkou – více informací ZDE.

 

 

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.