Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019

Důležité termíny

Termín Aktivita
do 30. listopadu 2017 Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna 2018 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února 2018 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna 2018 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna 2018 Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 20. února 2018 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března 2018 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
12. dubna 2018 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.
13. dubna 2018 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
16. dubna 2018 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.
17. dubna 2018 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
10. května 2018 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
11. května 2018 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Výběr SŠ

S výběrem střední školy žákům ráda pomůže výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Michaela Šlesingerová. V učebně B07 jsou navíc žákům k dispozici katalogy středních škol, letáky s dny otevřených dveří a další materiály, které nám jednotlivé střední školy poskytují. V rámci pracovních činností žáci diskutují o své budoucnosti a možnostech dalšího vzdělávání. Součástí jsou i návštěvy našich bývalých žáků apod. Deváťáci na konci listopadu navštíví veletrh středních škol Schola Pragensis. Pro žáky i rodiče také pořádáme schůzku, jejíž součástí bude i prezentace některých středních škol. Tato schůzka se uskuteční ve středu 22. listopadu od 17.30 v ateliéru.

Dále mohou žáci využít nabídku profi testů pořádaných zdarma školní psycholožkou – více informací ZDE.

 

 

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše (1. března 2018, respektive 30. listopadu 2017).

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.