Program dvouúrovňové výuky matematiky pro MiND

V koncepci rozvoje ZŠ Černošice je jeden z cílů v oblasti výchovy a vzdělávání snaha o zavádění nových výukových metod a podpora nadaných a talentovaných žáků.

Naším cílem je vyhledat, cíleně rozvíjet a podporovat talent. V rámci zvyšování podpory individuálních vzdělávacích potřeb žáků věnuje naše škola systematickou pozornost i vzdělávání mimořádně nadaných dětí, ať už v oblasti intelektové, umělecké či sportovní. Jsme partnerskou školou nadace Qiido, která nás podporuje v rovině vzdělávání pedagogů v oblasti výuky nadaných žáků a s diagnostikou

S vytipovanými žáky. Pracujeme intenzivně v menších skupinkách v rámci nadstavbových hodin matematiky.

 

Další pratnerskou školou nadace Qiido je Základní škola Hálková v Oloumouci. Během své desetileté práce s nadanými dětmi vypracovali jejich charekteristiku. Podle těchto bodů se dají dobře identifikovat nadané děti. I negativní projevy chování nadaných žáků jsou popsány velmi výstižně.

 

 1. je schopen naučit se nové rychleji a dříve než vrstevníci
 2. má vynikající paměť, naučené si pamatuje trvale – potřebuje minimální opakování
 3. je schopen pracovat s koncepty komplexnější a abstraktnější povahy, pro porozumění potřebuje minimum konkrétních příkladů
 4. projevuje silný zájem o jedno nebo více témat, často neobvyklých
 5. nepotřebuje sledovat očima učitele, aby vnímal, o čem se hovoří – je schopen se zabývat více věcmi naráz
 6. je výrazná osobnost, individualita,
 7. projevuje se u něj raná symbolická aktivita (často čte, popř. píše před vstupem do školy),
 8. je patrný asynchronní vývoj jednotlivých složek osobnost (intelektově-emocionální, intelektově-sociální, intelektově-psychomotorická, intelektově-verbální),
 9. má velké množství energie,
 10. vnímá a chápe vztahy příčina – důsledek,
 11. vidí souvislosti tam, kde je nevidí ostatní,
 12. má velkou a pokročilou slovní zásobu, dobře se vyjadřuje,
 13. snadno se učí sám nebo s malou pomocí ostatních,
 14. používá vyšší úrovně myšlení – analýza, syntéza, evaluace,
 15. má rozvinuté divergentní myšlené – množství nápadů, alternativ řešení, originalita,
 16. je zvědavý, neustále klade dotazy,
 17. je výborný pozorovatel – nic mu neunikne,
 18. baví ho pouhé pohrávání si s myšlenkami, coby kdyby,
 19. rád diskutuje, dobře argumentuje,
 20. získané informace, schopnosti a dovednosti flexibilně využívá v jiných, nových situacích,
 21. je vnitřně motivovaný,
 22. je citlivý až přecitlivělý, empatický,
 23. projevuje se u něj střídání aktivních a útlumových období,
 24. preferuje samostatnou práci – chce nalézt řešení sám, po svém,
 25. projevuje výrazný smysl pro spravedlnost, morálku, fair play,
 26. projevuje sofistikovaný smysl pro humor, používá ironii,
 27. má sklon k introverzi,
 28. mívá extrémní ostavení ve skupině – přirozený vůdce nebo outsider,
 29. je perfekcionista,
 30. je nekonformní, nezávislý
 31. vyhledává společnost starších dětí, dospělých.