Provoz školní družiny

Školní družina

 • tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
 • je důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • rozvíjí specifické nadání žáků
 • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
 • pomáhá žákům překonávat jejich handicapy
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

Školní družina nabízí

 • zájmové vyžití žáků
 • regeneraci sil po výuce
 • rozvíjení osobnosti
 • rozvíjení tvořivosti
 • vzájemnou komunikaci

Provoz

Provozní doba ŠD je pondělí až pátek:

ranní provoz od 7:00 do 7:45 hodin v 2. oddělení (pouze v budově Pod Školou)

odpolední provoz od 11:40 do 17:15 hodin.

Organizace dne

 • 7:00 – 7:45 hod. ranní družina (pouze v ŠD ul. Pod Školou) – odpočinková činnost,
  • příchod žáků do ranní družiny je možný do 7:30 hod.
 • 11:40 – 13:50 hod. příchod žáků do ŠD – předávání, osobní hygiena, oběd odpočinková činnost – volné hry, klidné, pohybově a psychicky nenáročné
 • 13:50 – 15:00 hod. odpočinková činnost – četba, vyprávění, zájmové činnosti – organizovaná činnost, vycházky

Důležité sdělení:

Od 1. 9. 2017 se změnil vnitřní řád školní družiny. V době od 13.50 do 15.00 hod. nebude možné, aby si rodiče vyzvedávali žáky ze školní družiny (aby tím nenarušovali řízenou činnost žáků – vycházky, hry v přírodě). Žákům, kteří budou mít pravidelné kroužky v tomto časovém rozmezí, škola zajistí kvalifikovaný dozor mimo jejich oddělení. Kroužky musí mít žák předem řádně zapsané v zápisním lístku.

 • 15:00 – 15:30 hod. rekreační činnost – pobyt na hřišti
 • 15:30 – 16:00 hod. svačina, odpočinková činnost
 • 16:00 – 17:15 hod. odpočinková činnost, příprava na vyučování

Vyzvedávání žáků

11:40 – 13:30 hod. po dobu obědů 

Z provozních důvodů jsou žáci v některé dny v určitých hodinách přesunuti do jiného oddělení (tzn. při obsazené třídě školním vyučováním nebo po dobu obědů). Pokud se vám v tuto dobu nebude nikdo ozývat na zvonku příslušného oddělení, zvoňte na zvonek dle uvedeného rozpisu, který je k nahlédnutí na venkovní vývěsce vedle zvonků a na nástěnce vedle vrátnice.

Denně mezi 15:30 až 16:00 hod.

 • žáci ze 7. a 8. oddělení přecházejí do 1. oddělení,
 • žáci z 5. a 6. oddělení přecházejí do 3. oddělení,
 • žáci ze 4. oddělení přecházejí do 2. oddělení,
 • po snížení počtu žáků (cca po 16:00 hod.) postupně přecházejí všechna oddělení do koncového 1. oddělení

Pokud bude vaše dítě vyzvedávat jiná osoba uvedená na zápisním lístku, je třeba, aby věděla, do kterého oddělení družiny dítě chodí a zvonila na příslušný zvonek.

 

Kroužky školní družiny

Kreslení pravou hemisférou Drahomíra Kocourková

 pokročilí

začátečníci

úterý 15.30 – 16.45

středa 15. 30 – 16. 30

Ruční práce Anna Totušková

středa 16.00 – 17.00

čtvrtek 16.00 – 17.00

 

Tyto kroužky mohou navštěvovat žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny. Hrazeny jsou z prostředků pro školní družinu.

Příležitostné činnosti

V průběhu školního roku pořádáme společné akce:

 • veselá podzimní olympiáda
 • výroba adventních kalendářů
 • vánoční besídka – hry a soutěže pro žáky
 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy
 • sportovní akce – soutěžení o putovní pohár ŠD
 • hudební soutěž – Družina hledá talent
 • celodenní výlet na závěr školního roku

Dokumenty ŠD:

Kontakty

naleznete ZDE.

Informace o platbě za školní družinu

Platba za ŠD je 450,- Kč za jednoho žáka na měsíc. Platí se na účet školy 390766369/0800.

Pro účel platby bude začátkem září každému nově přihlášenému žákovi přidělen variabilní symbol. Žákům, kteří již do družiny chodili v předešlém roce, se variabilní symbol nemění.

 

Platbu za ŠD lze uskutečnit bezhotovostní platbou v těchto termínech:

pololetně:

do 15. září na období 9. – 12. měsíc………………tj. 4 X 450,- = 1 800,- Kč

do 15. ledna na období 1. – 6. měsíc……………..tj. 6 X 450,- = 2 700,- Kč

nebo ročně

do 15. září na období září – červen…………………..tj. 12 x 450,-= 4 500,-Kč

Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že podle vnitřního řádu ŠD může být žák ze školní družiny pro opakované neuhrazení poplatku vyloučen.

Pitný režim a ostatní

Žáci si přinesou do ŠD sirup a kdykoliv si mohou udělat pití. V budově školy v ulici Pod Školou jsou nápojové automaty, kde si žáci mohou pití zakoupit. V žádném případě si žáky nemusí do družiny nosit toaletní papíry, apod. Škola je dostatečně vybavena.

Organizace zápisu a přihlašování žáků do ŠD

Na každý školní rok se přihlašují všichni žáci, tedy i ti, kteří již do školní družiny chodili. Zápis se koná většinou na konci školního roku. Přesné konání zápisu bude vždy včas oznámeno prostřednictvím webových stránek a dalších informačních médií. Zápisní lístek je k dispozici na webu školy, případně jej mohou rodiče vyplnit přímo u zápisu. U zápisu jsou rodiče informováni o provozu školní družiny a o platbě. Dále jsou rodiče seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.