Třída 4.D

Třídní učitel:

Mgr. Taťána Kaločová

 tel: 251001790
 tkalocova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

KNIHOVNICKÁ LEKCE – POHÁDKA

26. září jsme navštívili školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o pohádkách. Zopakovali jsme si společně hlavní charakteristické znaky pohádek, vyjmenovali jsme si nejčastější pohádkové hrdiny, rozdělili jsme si pohádky na lidové a autorské. Paní knihovnice nám přečetla ukázky pohádek a na závěr lekce jsme vyplňovali pracovní list. Návštěvy knihovny máme rádi a vždy se moc na návštěvu těšíme. Žáci 4.D a tř. učitelka    

Naše spolky

5. září jsme navštívili výstavu Naše spolky v Černošicích. Na výstavě jsme se seznámili s různými organizacemi, které v Černošicích působí. Prohlédli jsme si historické i současné fotografie Černošic. Děti si na výstavě ve skupinkách vyplnily pracovní list, který obsahoval otázky. Odpovědi na otázky děti našly na vystavených panelech. Výstava byla zajímavá a moc se nám líbila. Žáci 4.D a tř. učitelka    

Kriteria hodnocení

Kritéria hodnocení písemné, samostatné práce žáka ústní prezentace učiva plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) práce v hodině aktivita v hodině plnění zadaných projektů domácí příprava na vyučování nošení učebních pomůcek, učebnic a PS nošení pomůcek do Vv a Pč v TV nošení cvičebního úboru, švihadla a míčku Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení.