Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Hana Blaženínová

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Knihovna – Pohádky

Knihovnická lekce – POHÁDKY V pátek 20.9. jsme navštívili naši školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o pohádkách. Řekla nám, co je to pohádka, jaké jsou její typické znaky a spoustu dalších informací. Ukázala nám také obrázky a knižní ukázky. Jednu pohádku si děti vyslechly a zkusily v ní typické znaky pohádky  najít. Lekce pohádek se nám moc líbila.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení písemné, samostatné práce žáka ústní prezentace učiva plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) práce v hodině aktivita v hodině plnění zadaných projektů domácí příprava na vyučování nošení učebních pomůcek, učebnic Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení. Žák bude hodnocen podle daných pravidel ve školním řádu.