Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradenství a speciální pedagogika

PhDr. Alena Obeidová

školní psycholožka
úterý (budova ZŠ v ulici Komenského) 8-12 hod.
středa (budova ZŠ v ulici Pod Školou) 8-12 hod.
  602 501 138 (v provozu pouze v konzultačních hodinách)

Mgr. Jan Gabriel Szutkowski

školní psycholog

  251 001 450
 jszutkowski@zscernos.cz

Mgr. Lenka Zúbková

výchovná poradkyně
konzultace:
  251 001 603
 lzubkova@zscernos.cz

Mgr. Eva Zárubová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
konzultace:
  251 001 607
 ezarubova@zscernos.cz

PaedDr. Jaroslava Weiserová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Pod Školou
konzultace:
251 001 607
jweiserova@zscernos.cz

Mgr. Iveta Radová

speciální pedagog / budova ZŠ v ulici Komenského
  251 640 367
 iradova@zscernos.cz

Služby školního psychologa ve školním roce 2019/2020

Od září 2019 na naší škole nově působí školní psycholog – Mgr. Jan Szutkowski. Školní psycholog patří do týmu školního poradenského pracoviště a úzce spolupracuje s výchovným poradcem, metodikem prevence, psychologem a speciálními pedagogy. Dále také pravidelně udržuje kontakt s pedagogickým sborem a vedením školy. Jeho role spočívá hlavně v tom, aby poskytoval individuální podporu a poradenství žákům a jejich rodinám a také se podílel  na péči o dobrou sociální atmosféru třídních kolektivů a celku školy. S ohledem na velký počet žáků mohou být tyto služby poskytované jednotlivým žákům a rodinám jen v omezeném rozsahu. Níže se tedy uvádí nejčastější druhy psychologického působení s předpokládaným průběhem a časovou dotaci.

 • Krizová intervence. Situace, kdy se žák dostane do psychicky mimořádně náročné situace.
  Žákovi je nabídnut pobyt v klidné místnosti, psychologická podpora a možnost mluvit o okolnostech, jež ho do mimořádné situace dostaly, případně připravit plán prvních kroků, aby svou situaci zlepšil. Předpokládaná časová dotace je cca 2 sezení.
 • Posílení komunikačních dovedností. Dle výzkumu je nejúčinnější forma prevence výskytu nevhodné skupinové dynamiky v třídních kolektivech posílení komunikačních dovedností u jedinců, kteří z kolektivu výrazně vyčnívají – mají méně kvalitní vztahy, jeví se jako osamělí, provokativní, agresivní, či jinak odcizení. Proto i v naší škole se těmto žákům nabízí možnost posílit komunikační dovednosti. Předpokládaná časová dotace je cca 4 sezení.
 • Doprovázení při náročné emoční situaci. Stává se, že žák prochází delším, emočně náročným obdobím z důvodu důležitých životních změn či událostí (například rodinné problémy či stěhování). Aby se se svou situaci vyrovnal nebo získal radu ohledně toho, kde může vyhledat dlouhodobou pomoc, může využít služeb školního psychologa. V těchto situacích je pomoc nabízená také rodičům/zákonným zástupcům žáka. Předpokládaná časová dotace je cca 4 sezení s žákem + případně 2 sezení s rodiči/zákonnými zástupci žáka.
 • Intervence při výchovných potížích žáka. Problémové chování žáků často vyplývá z jejich psychické či emoční nepohody. Proto škola v rámci výchovných opatření může žákovi nabídnout návštěvu u školního psychologa. Spolupráce může pak být zaměřená např. na snahu lépe pochopit a regulovat své pocity či lépe ovládat impulzivní jednání. Předpokládaná časová dotace je max. 2 hodiny v 4 sezeních.
 • Intervence při potížích žáka ve výuce. Potíže ve výuce mohou být způsobeny také nepříznivým psychickým stavem žáka. Při výrazném zhoršení výsledků je potřeba zjistit, zda se jedná o projevy specifických poruch učení, nedostatek pozornosti věnované výuce, neoptimální strategie v učení, potíže ve školním kolektivu či jiné příčiny daného stavu. Mnoho z těchto potíží se dá úspěšně vyřešit díky psychologické intervenci nebo spolupráci se speciálním pedagogem a případně pedagogicko-psychologickou poradnou. Předpokládaná časová dotace je cca 4 sezení.
 • Práce s třídním kolektivem. Ve spolupráci s metodikem prevence se školní psycholog podílí na organizování preventivních a nápravných programů pro třídní kolektivy. Předpokládaná časová dotace je cca 2 sezení na třídu.
 • Mediace při konfliktních situacích. Při vzniku konfliktních situaci, například ve vztahu učitel-rodič, může být školní psycholog pozván k jednání s cílem moderování diskuse či vyjádření svého odborného názoru. V těchto jednáních se psycholog snaží zaujmout neutrální postavení a svá zjištění sděluje bez zaujetí, jen na základě pozorovaného stavu a v rámci svých kompetencí.
 • Vzdělávací činnost pro rodiče. Pro rodiče ochotné se dozvědět více ohledně výchovy, vzdělávání, či jiných témat souvisejících s obecnou psychologií budou organizované besedy cca dvakrát za pololetí. Otázky a návrhy témat jsou vítané, nejlépe emailovou cestou.

Důležité je vědět, že cokoliv se stane v rámci psychologického sezení, je chráněno profesním tajemstvím, tedy nesmí být nikomu sdělováno bez souhlasu žáka či jeho zákonného zástupce. Jedinou výjimkou je zjištění o trestné činnosti, kdy psycholog má naopak ohlašovací povinnost a musí skutečnost nahlásit příslušnému orgánu Policie ČR.

 

Tato nabídka slouží k tomu, aby měli rodiče žáků a pracovníci školy přibližnou představu o časových možnostech a obsahu služeb školního psychologa. Zdaleka nevyčerpává skutečné množství a různorodost lidských příběhů, jež s sebou nese školní život. Předpokládá se, že poskytovaná psychologická péče se bude také v některých případech přizpůsobovat specifickým požadavkům. V případech, že budou žáci či jejich rodiny potřebovat rozšířenou psychologickou péči nebo jiný druh pomoci, budou informováni o možnostech a odkázáni na příslušné instituce.

Školní psycholog si vyhrazuje právo uvedenou nabídku v průběhu školního roku měnit a omezovat podle aktuálních potřeb školy a naplnění kapacity. Další informace ohledně pravidel poskytování poradenských služeb můžete najít v novém školním řádu v kapitole 4 Školní poradenské pracoviště.

 

V případě dotazů či pochybností  mě neváhejte  kontaktovat.

S přáním klidného školního roku

 

Mgr. Jan Gabriel Szutkowski

školní psycholog

251 001 450

jszutkowski@zscernos.cz


Profi testy (vyšetření pro volbu povolání)

Nabízíme psychologické vyšetření pro volbu povolání pro Vaše děti. Vyšetření je realizováno ve dvou etapách. V první etapě proběhne pro zájemce z řad žáků psychologické vyšetření, ve druhé etapě se uskuteční individuální rozhovory s dítětem a rodiči nad výsledky vyšetření. Pokud máte zájem o provedení psychologického vyšetření Vašeho dítěte, je nezbytný Váš písemný souhlas s vyšetřením a se zpracováním a uchováním osobních údajů o dítěti a rodině dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění zákona. Prosíme předem o vyplnění a podepsání následujícího formuláře ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK.


Pravidla pro integraci žáků

Podle nové vyhlášky je platné pouze pedagogicko-psychologické vyšetření potvrzené v pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo speciálním pedagogickém centru se sídlem ve Středočeském kraji.

Vaše dítě bude zařazeno mezi integrované žáky, jestliže písemně požádáte o vypracování individuálního plánu. Žádost je třeba doložit kopií zprávy z posledního psychologického vyšetření. Žádost si můžete stáhnout (viz formuláře výše).

Na naší škole pracuje školní psycholožka PhDr.Obeidová, která provádí psychologickou část vyšetření. Pokud zjistí tak závažné poruchy, že opravňují dítě k integraci ve třídě, proběhne druhá část vyšetření – speciálně pedagogická – v Pedagogicko-psychologické poradně. Můžete chodit do Pedagogicko-psychologické poradny, pod kterou spadá naše škola.

Adresa:
Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr-Počaply,
tel: 311 637 119,
email: ppp.kraluvdvur@cbox.cz

Můžete také zvolit jiná akreditovaná pracoviště.

Jak se objednat k vyšetření

 1. možnost: Objednáte se na vyšetření ke školní psycholožce PhDr. A. Obeidové ( ŠPC) – tel. 602 501 138. Po seznámení s výsledky se od ní dozvíte, zda potřebujete ještě speciálně pedagogické vyšetření v poradně. Pokud ano, objednáte se tam.
 2. možnost: Chcete-li se na vyšetření objednat v poradně, zavoláte tam (tel. 311 637 119, mail: ppp.kraluvdvur@cbox.cz) a domluvíte si termíny (dva různé pro každé vyšetření).

V obou případech by měl být informován třídní učitel, který musí připravit podklady pro poradnu i školní psycholožku. Dále je velmi důležité předat škole zprávu z PPP, škola ji dostává jen od rodičů. Škola vypracuje podklady pro integraci dítěte na základě vaší žádosti a zprávy z PPP.