Zápis do prvních tříd pro šk. rok 2017/2018

Registrační čísla žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

registr.

číslo

zařazení

do třídy

registr.

číslo

zařazení

do třídy

 

registr.

číslo

zařazení

do třídy

 

registr.

číslo

zařazení

do třídy

1 K 31 M 61 M 91 M
2 CLIL 32 M 62 K 92 M
3 K 33 M 63 M 93 CLIL
4 M 34 K 64 M 94 M
5 CLIL 35 M 65 M 95 CLIL
6 CLIL 36 M 66 M 96 K
7 M 37 CLIL 67 M 97 M
8 M 38 K 68 K 98 M
9 M 39 M 69 M 99 M
10 CLIL 40 K 70 K 100 K
11 M 41 CLIL 71 M 101 K
12 M 42 M 72 M 102 M
13 CLIL 43 CLIL 73 M 103 M
14 M 44 K 74 M 104 M
15 M 45 CLIL 75 CLIL 105 M
16 CLIL 46 K 76 K 106 M
17 CLIL 47 M 77 K 107 M
18 CLIL 48 M 78 CLIL 108 K
19 CLIL 49 M 79 M 109 M
20 CLIL 50 CLIL 80 CLIL 110 M
21 M 51 M 81 M 111 M
22 M 52 M 82 M 112 M
23 CLIL 53 M 83 M 113 K
24 CLIL 54 M 84 M 114 M
25 M 55 K 85 M 115 K
26 M 56 M 86 K    
27 K 57 CLIL 87 M    
28 M 58 M 88 M    
29 M 59 M 89 M    
30 M 60 M 90 M    

 

Ve školním roce 2017/2018 bude opět otevřeno pět prvních tříd, čtyři klasické a jedna s výukou anglického jazyka metodou CLIL.

 

Celkem bylo přijato 115 žáků, z toho 21 žáků do budovy v Komenského ulici (K), 23 žáků do budovy Pod Školou do třídy s výukou anglického jazyka metodou CLIL (CLIL) a 71 žáků do ostatních prvních tříd v budově Pod Školou (M).

 

Do třídy s výukou anglického jazyka metodou CLIL bylo přijato 23 žáků na základě dosažených bodů při vstupním testování. Maximální počet bodů byl 60, hodnotilo se:

  • reakce dítěte při osobním pohovoru – 20 bodů
  • dotazník vyplněný rodiči – 20 bodů
  • předchozí znalost jazyka – 20 bodů

 

Zápis do školní družiny proběhne ve dvou termínech:

  • úterý 16. 5. 15.30 – 17.00
  • úterý 23. 5. 15. 30 – 17.00  

Zápisní lístek bude k dispozici na místě nebo je možné si ho stáhnout z webových stránek školy.

 

 

Výuka CLIL ve školním roce 2017/2018

 

Vážení rodiče,

velice nás těší Váš zájem o náš projekt CLIL, nebo-li anglicky napříč předměty na Základní škole Černošice.

Chcete-li zapojit do projektu své dítě, přečtěte si prosím následující informace:

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZŠ Černošice otvírá jednu 1. třídu s maximálním počtem 24 dětí, přičemž minimální počet pro otevření projektu je 20 dětí. Projekt je realizován ve spolupráci se z.s. WELCOME ON BOARD, který se na něm podílí metodicky, personálně a finančně.

Projekt je zakomponován do školního rozvrhu. Děti tak v angličtině pracují nejméně 4 hodiny/týden. Jazyk je kromě samotné angličtiny součástí i prvouky, výtvarné výchovy a praktických činností. Projekt si vyhrazuje právo předmětovou skladbu ve vyšších ročnících upravit.

CLIL, čili Content and Language Integrated Learning, obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Tento typ integrované výuky si tak stanovuje dva základní cíle – obsahový a jazykový. Současná školní kurikula umožňují integraci vyučovacích předmětů a vzdělávacích oborů, což CLIL plně reflektuje. Kromě toho jeho realizace přináší i nové postupy, které zapojují žáka do vzdělávání mnohem intenzivněji.

Jednoduše řečeno se nejedná o standardní výuku angličtiny, ale o výuku některých povinných předmětů v anglickém jazyce.

V předmětech angličtina, výtvarná výchova a praktické činnosti jsou děti známkovány jako v ostatních předmětech. Dále 2-3x do roka se konají individuální konzultace s vyučujícími, na konci roku děti obdrží podrobné hodnocení a certifikát.

Rodiče jsou každý týden informováni o náplni výuky i domácí přípravě prostřednictvím online dokumentu.

Pokud se v průběhu roku objeví problémy na straně dítěte (žák neprojevuje zájem o výuku, nevykazuje pokrok, nenosí domácí přípravu, nemá úctu k učitelům, …), okamžitě informujeme rodiče a hledáme společné řešení. Vždy se snažíme veškerými možnými prostředky provést každé dítě všemi pěti ročníky. Pokud však máme pocit, že veškeré naše úsilí selhává, vyhrazujeme si právo žáka z projektu vyjmout.

Finanční podpora projektu formou daru rodičů v projektu pracujících dětí je vzhledem k jeho náročnosti potřebná. Hospodaření s dary je rodičům k nahlédnutí.

 

POSTUP PRO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU

Zapsat dítě je nutné ve dvou krocích, nejprve do školy samotné a poté ještě do projektu. Zápis do projektu CLIL se koná pouze 4.4.2017 14 – 18 hodin. Lektorský tým projektu bude k dispozici ve třídě sousedící se třídami pro zápis. Prostřednictvím vámi vyplněného kontaktního formuláře (přihlášky) si Vaše dítě zapíšeme, případně předáme další potřebný formulář – dotazník. Oba formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy (Přihláška CLIL a Dotazník pro rodiče CLIL), oba můžete přinést vyplněné k zápisu nebo odevzdat do 13.4.2017 buď osobně ve škole nebo zaslat elektronicky na emailovou adresu info@klckrystof.cz. Lektoři projektu, myšleno především rodilí mluvčí, absolvují s vašim dítětem pohovor, otestují úroveň jeho angličtiny, schopnost soustředit se na práci a další dovednosti, které posoudí jeho obecnou školní zralost.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do programu Vám bude sděleno současně s rozhodnutím o přijetí do první třídy ZŠ Černošice.

Připomínáme, že přijetí do programu je podmíněno přijetím vašeho dítěte do 1. třídy na ZŠ Černošice. Rozhodnutí o přijetí do programu tedy není možné vydat před uzavřením přijímacího řízení školy.