Zápis do prvních tříd pro šk. rok 2019/2020

Výsledky zápisu do prvních tříd

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)
  3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaná oběma zákonnými zástupci (ke stažení ZDE)
  4. Zápisní list  (ke stažení ZDE)

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení )
  2. Doporučení ze školského poradenského zařízení
  3. Doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Během zápisu do prvních tříd proběhne i zápis:

  • do školní družiny (bližší informace naleznete ZDE)

 

Poučení o zápisu do ZŠ Černošice pro školní rok 2019/2020

 

Předzápisové akce: