Zápis do prvních tříd pro šk. rok 2018/2019

5. dubna 2018 v čase 14.00 – 19.00 hodin

budova ZŠ Černošice, Pod Školou 447

Ve stejný den proběhne i zápis žáků do školní družiny.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete dostavit k zápisu, kontaktujte zástupkyni ředitelky školy Janu Sticzayovou na mailové adrese jsticzayova@zscernos.cz.

 

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)
  3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaná oběma zákonnými zástupci (ke stažení ZDE)
  4. Zápisní list  (ke stažení ZDE)

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE)
  2. Doporučení ze školského poradenského zařízení
  3. Doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Během zápisu do prvních tříd proběhne i zápis:

  • do školní družiny (bližší informace naleznete ZDE)
  • do třídy CLIL s intenzivní výukou anglického jazyka (bližší informace naleznete ZDE)
  • do třídy s profilovanou výukou matematiky

 

Poučení o zápisu dítěte do ZŠ Černošice pro školní rok 2018/2019