Informace paní ředitelky k hodnocení žáků a závěru školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a milí žáci,

 

nejprve bych chtěla touto cestou poděkovat za vzájemnou spolupráci žáků, rodičů a učitelů v této pro nás zcela nové a složité „koronavirové“ době.

 

Blíží se konec školního roku, závěrečná pedagogická rada a vysvědčení.

Hodnocení žáků bude v souladu s Vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 a metodikou MŠMT ke zmíněné vyhlášce. Hodnocení bude provedeno prostřednictvím klasifikace nebo formativně (slovní hodnocení). O formě hodnocení rozhoduje učitel. Žáci mohou být hodnoceni klasifikační stupnicí 1 – 5.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Na závěrečné pedagogické radě, která proběhne 17. 6. 2020, bude uzavřena klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20.

V tomto týdnu proběhly přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Doufejme, že výsledky na sebe nedají dlouho čekat a my se dozvíme, kolik žáků odejde na gymnázia z 5. a 7. ročníku. Je totiž čas připravovat nový školní rok a k tomu potřebujeme informace, které zatím nemáme.

12. a 19. 6. se k části 1. stupně přidají i někteří žáci 2. stupně a po dlouhých 3 měsících opět vstoupí do školy. Sice jen na krátkou chvíli, ale té je třeba využít nejen k setkání žáků s učiteli a kamarády, ale zároveň je třeba po domluvě s třídními učiteli vykonat různé závěrečné činnosti jako je odevzdání učebnic, vyklizení skříněk a odevzdání klíčků od skříněk. V posledním týdnu od 22. 6. bude ukončena online výuka a v pátek 26. 6. 2020 žáci dostanou vysvědčení. O tom, jak předání proběhne, budete včas informováni.

29. a 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno, neboť je třeba co nejdříve začít s rekonstrukcí počítačové učebny.

Závěrem bych chtěla popřát nám všem, abychom v září začali nový školní rok bez koronavirové hrozby, děti si užily odložené školy v přírodě, mohli jsme přivítat prvňáčky, kteří přišli o „klasický“ zápis a školu si ještě nemohli prohlédnout. Věřím, že přes prázdniny nabereme všichni síly a budeme se společně těšit  v úterý 1. září do školy.

 

Ludmila Zhoufová

ředitelka ZŠ Černošice

 

12.06.2020