Přijímací řízení na SŠ

AKTUÁLNĚ:

 

Nepřijetí na SŠ – užitečné rady
 

Vážení rodiče, zasílám pár užitečných informací v případě nepřijetí na SŠ.

Sledujte:

1.stránky magistrátu budou po nějaké době zveřejňovat seznam volných míst na SŠ

http://skoly.praha-mesto.cz/88478_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020-2021

2.sledovat www stránky SŠ, kam by se dcera/syn hypoteticky chtěl/a přihlásit

3.vybrané SŠ obvolat telefonicky

Takže první úkol je hledat další SŠ/obor, kam by vaše dítko chtělo podat přihlášky. Až to  budete vědět, kontaktujte mě, ve škole vytiskneme přihlášky. Může jich být více než dvě.

Držím pěsti.
R. Z.

 

Informace pro rodiče žáků, kteří podali přihlášky na víceletá gymnázia (šestiletá, osmiletá G)

  • 9. 6. termín konání přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia
  • Cca od 16. 6. vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek + zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  • Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení nabíhá pětidenní lhůta (5 kalendářních dnů) pro odevzdání zápisových lístků na G

V případě přijetí na gymnázium, kontaktujte výchovnou poradkyni Romanu Zemanovou s žádostí o tisk a potvrzení zápisového lístku.

Zápisové lístky budou vydávány pouze žákům, kteří byli přijati na víceleté gymnázium. Proto o přijetí svého syna/své dcery co nejdříve informujte školu ( R. Zemanovou – zpráva Bakaláři, mail rzemanova@zscernos.cz) a domluvte se na převzetí zápisového lístku. Zápisový lístek bude vydán proti podpisu buď žákovi nebo rodiči.

Za ZŠ Černošice  – Mgr. Romana Zemanová

 

 

 

Vážení rodiče,
jistě víte, že došlo k výrazným změnám v konání jednotných přijímacích zkoušek a v jejich vyhodnocování. V přílohách níže je uvedeno schéma uvolnění škol a školských zařízení, schéma plánovaného průběhu jednotné přijímací zkoušky a výňatek ze zákona o zvláštních pravidlech pro přijímací na SŠ. V případě dotazů se můžete obrátit na výchovnou poradkyni R. Zemanovou.

Více praktických informací naleznete také na stránkách SCIO zde.

 

 

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.