Přijímací řízení na SŠ

PRO DEVÁŤÁKY:

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že prezenční docházka vašich deváťáků je stále nejistá, dovoluji si vám zaslat informace týkající se přijímacího řízení. Pokud máte dotazy, neváhejte mě kontaktovat přes Bakaláře nebo mail rzemanova@zscernos.cz  .

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Obory s talentovými zkouškami

 • termín konání talentové zkoušky od 2. 1. – 15. 1. 2021 – mělo proběhnout
 • do konce ledna většinou škola informuje o výsledku talentové zkoušky, postupu do dalšího kola a přijetí či nepřijetí.

Obory bez talentové zkoušky

Distribuce přihlášek SŠ a zápisového lístku

A/ varianta prezenční výuka – žáci dostanou dvě potvrzené přihlášky a zápisový lístek k pololetnímu vysvědčení od třídního učitele.

B/ varianta distanční výuka pokračuje – žáci si dvě potvrzené přihlášky a zápisový lístek vyzvednou proti podpisu ve škole dle rozpisu a to od 1. 2. 2021. Konkrétní informace dle aktuálního stavu budou zaslány přes systém Bakaláři (rodiče) a Teams (žáci).

 

Harmonogram přijímacího řízení

 • zveřejnění kritérií SŠ pro přijetí do 31. 1. 2021
 • termín odevzdání přihlášek do pondělí 1. 3. 2021
 • termín konání jednotné přijímací zkoušky 12. 4. a 13. 4. 2021 3. 5. a 4. 5. 2021
 • zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky Cermatem 28. 4. 2021
 • vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 30. 4. 2021
 • doručení zápisového lístku na SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijetí
 • náhradní termín přijímacích zkoušek (pro případ nemoci) 12. 5. a 13. 5. 2021 2. 6. a 3. 6. 2021

 

 

PRO PÁŤÁKY A SEDMÁKY:

Vážení rodiče, pokud máte v úmyslu jako zákonní zástupci podávat za své dítě přihlášku na víceleté gymnázium, prosím zašlete mi zprávu přes systém Bakaláři.  Přihlášky připravím a budu vás kontaktovat, kdy si je budete moci vyzvednout.

V případě, že bude pokračovat distanční výuka, počítejte s termínem převzetím od 4. 2. 2021, přednostně by byly přihlášky vydávány žákům 9. ročníků.

V případě prezenční výuky vaše dítě donese přihlášku k pololetnímu vysvědčení.

Termín odevzdání přihlášek na SŠ je 1. 3. 2021.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Romana Zemanová

 

AKTUÁLNĚ:

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ve škol. roce 2020-21

Zpracovala výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Černošice Mgr. Romana Zemanová

 

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci se pravidelná listopadová schůzka s rodiči deváťáků nebude konat. Zasílám vám tedy několik užitečných informací ohledně přijímacího řízení na střední školy. Pokud máte dotazy, neváhejte mě kontaktovat přes Bakaláře nebo mail rzemanova@zscernos.cz  .

 • S vašimi dětmi jsme od září pracovali na jejich profesní orientaci. Seznámili jsme se s obory středních škol i s požadavky při výběru tříletého (nebude konat jednotnou přijímací zkoušku) a čtyřletého studia (bude konat přijímací zkoušku).
 • Pro ty, kteří ještě nevědí, kam se budou hlásit:

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

www.emiero.cz

Pro poradenství v oblasti volby povolání lze kontaktovat i Mgr. Konopkovou na Úřadu práce pro Prahu západ.
lenka.konopkova@uradprace.cz

 

 • V rámci kritérií přijímacího řízení v letošním školním roce NELZE hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Pokud má váš syn/vaše dcera zájem o studium na SŠ obor s talentovou zkouškou, je nutné mě ihned informovat. Zajistím vám přihlášku (můžete podávat na dvě SŠ), která bude předvyplněná od školy, a vy ji musíte do 30. 11. 2020 odevzdat na vybrané střední škole. Střední škola už potom bude komunikovat s vámi.

Formulář přihlášky a pokyny k vyplnění:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

 • Pokud u vás došlo ke změně adresy, kontaktů, … je nutné mě informovat, aby v přihlášce byly aktuální údaje.
 • Pokud má váš syn/vaše dcera zájem o studium na SŠ obor bez talentové zkoušky, dostane dvě předvyplněné přihlášky k pololetnímu vysvědčení.
  Termín podání přihlášek do oborů bez talentových zkoušek je 1. 3. 2021.

 

Další užitečné stránky:

www.infoabsolvent.cz

https://www.kampodevitce.cz/

www.scio.cz

www.cermat.cz

 

 

 

 

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.