Přijímací řízení na SŠ 2022/2023 pro školní rok 2023/2024

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ  
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ
obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2022
ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2023
Odevzdání přihlášek na SŠ
obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře do 30. listopadu 2022
ostatní obory vzdělání do 1. března 2023
Talentové přijímací zkoušky
talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou dva termíny v období 2.–15. ledna 2023
talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15.–31. ledna 2023
talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou dva termíny v období 2. ledna–15. února 2023
Přijímací zkoušky jednotné
jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 13. a 14. dubna 2023
jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 17. a 18. dubna 2023
náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 10. a 11. května 2023
Školní přijímací zkoušky
školní přijímací zkoušky v 1. kole  – obory s maturitní zkouškou dva termíny v období 12.–28. dubna 2023
školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory se závěrečnou zkouškou 22. – 30. dubna.2023
školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy SŠ

 

Plánované schůzky pro rodiče deváťáků: 7. 11. 2022, 3. 4. 2023

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu(po předchozím informování kariérového porakce). Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace (telefonní čísla, mailové adresy, adresy trvalého pobytu).

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Obě přihlášky jsou stejné, pořadí škol při vyplňování NEMĚŇTE! Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Je dobré sledovat www stránky středních škol, kde jsou aktuální informace.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění v okresních a krajských kolech olympiád apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do 1. 3. 2023.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Ten žáci devátých ročníků obdrží k pololetnímu vysvědčení.

Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích obdrží zápisový lístek až po potvrzení přijetí na vybranou školu, tzn. po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek víceletým gymnáziem – konec dubna/květen. Zápisové lístky nelze vydávat dříve.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání SŠ

 

Přijímací zkoušky pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

V předmětu Pracovní činnosti pracujeme na výběru povolání a žáci dostávají potřebné informace. Žáci by měli pravidelně docházet do hodin.  

Leden 2023 cvičně vyplňujeme přihlášky na SŠ v hodinách PČ – vše se naučíme.

31. 1. 2023 dostane každý žák 2 přihlášky na SŠ a Zápisový lístek (použití Zápisového lístku viz výše)

Do 1. 3. 2023 odevzdá na SŠ, které si vybral 

 

3 leté obory (řemeslné) – pouze přihláška na SŠ, nekonají přijímací zkoušku 

4 leté obory (studijní) – konají přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinštině + pohovor v českém jazyce 

 

Dokumenty nutné k přihlášce: 

  • kopii dokladu o dočasné ochraně, 
  • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, 
  • žádost o konání jednotného přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině) 
  • a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (pokud škola školní písemný test požaduje a pokud zadání v ukrajinštině škola umožňuje). 

 

Další informace: 

https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj 

 

Kontakty: 

https://inkluzivniskola.cz/poradenstvi-kontakty 

https://meta-ops.eu/kontakty/ 

MŠMT 

Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. V provozu je každý všední den od 8 do 16 hodin. Na dotazy odpovídají proškolené operátorky, které hovoří jak českým tak i ukrajinským jazykem. Spolu s linkou funguje také e-mailová adresa ukrajina@msmt.cz