Školská rada

Členové školské rady

Zástupci rodičovské veřejnosti:

  • Martina Biegelová (mbiegelova@zscernos.cz)
  • Martin Kozel (jmkozel@gmail.com)
  • Václav Kurel (vaclav.kurel@benefit-plus.cz)

Zástupci školy:

  • Hana Bílová (hbilova@zscernos.cz)
  • Jarmila Dvořáková (jdvorakova@zscernos.cz)
  • Martin Vodička (mvodicka@zscernos.cz)

Zástupci zřizovatele (obce):

  • Petr Hopfinger (hopfinger@atlas.cz)
  • Marie Hradilková (marie.hradilkova@gmail.com)
  • Martina Sokolová Suková (martinasokolsuk@gmail.com)

Stručně o školské radě aneb k čemu a co je školská rada

Povinnost zřizovat ŠR při základních, středních a vyšších odborných školách byla stanovena zákonem 561 v roce 2004 (tzv. školský zákon). ŠR je povinen zřídit zřizovatel školy (v našem případě obec), který zároveň stanoví počet jejích členů (u nás je to devět). Zákon dále říká (§ 167 školského zákona), že třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků (rodiče) a třetinu volí učitelé školy. Funkční období člena ŠR je tříleté. ŠR má povinnost zasedat nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy, který ovšem nesmí být členem ŠR, je povinen účastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy. Dle § 168 příslušného zákona má ŠR tři významné kontrolní pravomoci: schvaluje výroční zprávu školy; schvaluje školní řád a schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků. Její ostatní pravomoci jsou poradní. ŠR se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů i k jejich naplňování; podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy; projednává rozpočet školy a navrhuje rozpočtová zlepšení; projednává zprávy školní inspekce a může také podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, i orgánům státní správy. ŠR je tedy orgán kontrolní i poradní, u kterého se předpokládá, že bude sloužit jako komunikační platforma mezi všemi – na chodu školy zainteresovanými – stranami. Utváření role ŠR, která může vycházet z jejích poradních kompetencí, je do značné míry závislá na neformální autoritě ŠR a také na vztazích důvěry mezi všemi reprezentovanými stranami. ŠR je primárně definována jako orgán školy a seznam jejích členů i zápisy z jejích jednání najdete na webových stránkách školy. Obracejte se prosím s důvěrou na své zástupce ve ŠR. Je však třeba reflektovat skutečnost, že ŠR není výkonný orgán školy a s konkrétními požadavky a stížnostmi je třeba se předně obracet na vedení školy. Nicméně ŠR se zabývá všemi podněty a stížnostmi, které komunikuje v rámci svých zasedání – tedy mezi zástupci všech zainteresovaných stran. Na základě těchto zasedání, která se snaží o důkladné posouzení všech známých argumentů a relevantních aspektů posuzované věci, rozhoduje ŠR (nadpoloviční většinou přítomných členů rady – při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně) o ne/schvalování příslušných dokumentů a o podávání konkrétních podnětů směrem k vedení školy, ke zřizovateli, případně k orgánům státní správy.

Aktualizace dokumentů k 1. 9. 2023:

 

Zápisy ze zasedání školské rady (funkční období 2021 – 2024):

Zápisy ze zasedání školské rady (funkční období 2018 – 2021):

Zápisy ze zasedání školské rady (funkční období 2015 – 2018):

Školská rada podle novelizace