Program VÝUKA ANGLIČTINY METODOU CLIL

Program VÝUKA ANGLIČTINY METODOU CLIL

Vážení rodiče,

prohlížíte si stránky školy, která nabízí od 1. třídy integrovanou výuku nejazykového předmětu a cizího jazyka (označovanou anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning). Tato vyučovací metoda je založená na výuce libovolného školního předmětu prostřednictvím anglického jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Jednoduše řečeno, jde o metodu, která plně propojuje výuku učiva zvoleného předmětu a cizího jazyka. Názornou ukázkou výuky CLIL v ZŠ Černošice je integrace angličtiny a prvouky, kde prvouka je prostředkem k výuce jazyka, přičemž se žák učí používat nově nabyté vědomosti i v prvouce. Angličtina je dále integrována i do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností. Pro vaši lepší představu neváhejte otevřít přílohy s ukázkami obsahu hodiny výtvarné výchovy pro 1. třídu a prvouky pro 2. třídu.

Průvodci dětí v těchto hodinách jsou rodilí mluvčí nebo mluvčí- cizinci, jejichž angličtina je na úrovni rodilých mluvčích a kteří ve třídě působí s asistencí českých učitelů.

Tento program byl na naší škole zaveden již v roce  2015 jako návaznost na výuku anglického jazyka převážně pro děti z bilingvních rodin a anglických školek.  Do programu se mohou přihlásit i děti, které výuku anglického jazyka ovládají jen částečně.

Pokud vás tato metoda oslovila a chtěli byste do projektu své dítě zapojit, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Současně nechte své dítě nakouknout do prostředí CLILu v rámci Dne otevřených dveří  6.3.2024 14 – 17 hodin nebo školy NANEČISTO 20.3.2024 16 – 18 hodin vždy v budově v Mokropsech.

Ludmila Zhoufová

ředitelka školy

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Ve školním roce 2024/2025 otvíráme jednu 1. CLIL třídu s maximálním počtem 24 dětí, přičemž minimální počet pro otevření třídy je 20 dětí.
 • S dětmi v hodinách CLIL pracují rodilí mluvčí nebo mluvčí na úrovni rodilých mluvčích.
 • Projekt je součástí školního rozvrhu. Děti se angličtině věnují v rámci školního rozvrhu 4 hodiny týdně. Jazyk je kromě samotné angličtiny součástí i prvouky, výtvarné výchovy a praktických činností. Dále jsou v odpoledních hodinách realizovány i hodiny, které rozvíjí čtenářské dovednosti, ale nabízí i řadu výukových her k posílení komunikačních schopností:

English which is not dead boring. Project work on selected books, involving everyone in every single minute according to his or her abilities, individually or in pairs. Effective structure of lessons. Active communication in natural English environment with native speakers or foreigners with English skills of a native speaker. More English, more of life anywhere in the world. Come and see. No kidding!

 • Projekt si vyhrazuje právo předmětovou skladbu ve vyšších ročnících upravit.
 • Projekt je připraven pro 1. až 5. ročník ZŠ s možností návazné výuky angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčích i ve vyšších ročnících, pokud je to v prostorových a personálních možnostech školy.
 • Děti jsou hodnoceny jako v ostatních předmětech. V každém měsíci nabízíme individuální konzultace s vyučujícími. V pololetí a na konci roku děti obdrží vedle vysvědčení i podrobné slovní hodnocení, včetně certifikátu o absolvování projektu CLIL na konci školního roku.
 • Základním kritériem pro zapojení do projektu je trvalé bydliště žáka a 1 zákonného zástupce v Černošicích a částečná znalost anglického jazyka (viz informace níže).
 • Spolupráce rodičů, jejich aktivní pomoc dítěti a komunikace/spolupráce s lektory, vedením projektu i školy je nutností. Pokud tomu tak není, vyhrazuje si ředitelka školy ukončení začlenění žáka do projektu
 • Vždy se snažíme veškerými možnými prostředky provést každé dítě všemi ročníky. Pokud však máme pocit, že veškeré naše úsilí selhává, je opět plně   v kompetenci ředitelky školy žáka z projektu vyjmout.
 • Projekt je realizován ve spolupráci se z.s. WELCOME ON BOARD, který se na něm podílí metodicky, personálně a finančně.
 • Finanční podpora projektu formou daru rodičů je vzhledem k jeho náročnosti potřebná (hospodaření s dary rodičů k nahlédnutí).

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Tento program podporuje jazykově nadané děti

 • Hlavním kritériem přijetí je trvalé bydliště jednoho z rodičů i dítěte v Černošicích.
 • Druhým kritériem je částečná, ale dostatečná znalost anglického jazyka, která bude prověřena u přijímacího pohovoru.
 • Do programu bude přijato 24 dětí s nejvyšším bodovým ohodnocením. Pokud bude více dětí se stejným bodovým ohodnocením postačujícím pro přijetí, bude mezi těmito dětmi losováno.

Bodování u přijímacího pohovoru:

 1. bilingvní rodina (rozumí se taková rodina, kdy jeden z rodičů žijící s dítětem ve společné domácnosti je anglickým rodilým mluvčím a s dítětem tímto jazykem komunikuje) – 5 bodů
 2. pravidelná docházka do anglické školky (nejméně 1 rok) – max. 5 bodů
 3. pohovor dítěte s rodilým mluvčím
 • znalost anglického jazyka pasivní – max. 5 bodů
 • znalost anglického jazyka aktivní – max. 5 bodů
 • sociální gramotnost – max. 5 bodů

Maximální počet dosažených bodů je 25.

 

POSTUP PRO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU

Zapsat dítě je nutné ve dvou krocích, nejprve do školy samotné a poté ještě do projektu. Zápis do projektu se koná prezenční formou ve dnech zápisu do 1. tříd, tedy 2. 4. 2024 v čase shodném se zápisem do školy samotné. Vyplněnou přihlášku a dotazník pro rodiče odevzdáte při zápisu do projektu. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do programu najdete na stránkách školy do konce dubna.

Připomínáme, že přijetí do programu je podmíněno přijetím vašeho dítěte do 1. třídy na ZŠ Černošice.  Rozhodnutí o přijetí do programu tedy není možné vydat před uzavřením přijímacího řízení školy.