Program VÝUKA ANGLIČTINY METODOU CLIL

Vážení rodiče,

prohlížíte si stránky školy, která nabízí od 1. třídy integrovanou výuku nejazykového předmětu a cizího jazyka (označovanou anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning. Tato vyučovací metoda je založená na výuce libovolného školního předmětu prostřednictvím anglického jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Jednoduše řečeno: metoda plně spojuje výuku učiva zvoleného předmětu i cizího jazyka. Názornou ukázkou výuky CLIL v ZŠ Černošice je integrace angličtiny a prvouky, kde prvouka je prostředkem

k výuce jazyka, přičemž se žák učí používat nově nabyté vědomosti i v prvouce. Angličtina je integrována dále i do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností. Pro vaši lepší představu neváhejte otevřít přílohy ukázka obsahu hodiny výtvarné výchovy pro 1. třídu a prvouky pro 2. třídu.

Průvodci dětí v těchto hodinách jsou rodilí mluvčí za asistence českých učitelů.

Tento program byl na naší škole zaveden jako návaznost na výuku anglického jazyka převážně pro děti z bilingvních rodin a anglických školek. Do programu se mohou přihlásit i děti, které s výukou anglického jazyka teprve začínají, ale o jejich zařazení bude v případě vyššího zájmu losováno.

Pokud vás tato metoda oslovila a chtěli byste do projektu své dítě zapojit, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Ludmila Zhoufová

ředitelka školy

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

*ve školním roce 2021/2022 otvíráme jednu 1. CLIL třídu s maximálním počtem 24 dětí, přičemž minimální počet pro otevření třídy je 20 dětí

*děti v hodinách CLILu pracují ve dvou skupinách, každé se věnuje jeden rodilý mluvčí, který se tak díky malému počtu dětí může lépe přizpůsobit jejich různé jazykové úrovni

*projekt je součástí školního rozvrhu. Děti se angličtině věnují nejméně 4 hodiny/týden. Jazyk je kromě samotné angličtiny součástí i prvouky, výtvarné výchovy a praktických činností. Projekt si vyhrazuje právo předmětovou skladbu ve vyšších ročnících upravit.

*projekt je připraven pro 1. až 5. ročník ZŠ s návaznou výukou angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčích i ve vyšších ročnících

*děti jsou známkovány jako v ostatních předmětech. Každý měsíc nabízí individuální konzultace s vyučujícími, navíc je možno s nimi konzultovat i před skončením jednotlivých pololetí. V pololetí a na konci roku děti obdrží vedle vysvědčení i podrobné slovní hodnocení, včetně certifikátu o absolvování projektu CLIL

*kritériem pro zapojení do projektu je trvalé bydliště v Černošicích a částečná znalost anglického jazyka

*spolupráce rodičů a jejich aktivní pomoc dítěti a komunikace s lektory, vedením projektu i školy je nutností. Pokud tomu tak není, vyhrazuje si ředitelka školy ukončení začlenění žáka do projektu

*vždy se snažíme veškerými možnými prostředky provést každé dítě všemi ročníky. Pokud však máme pocit, že veškeré naše úsilí selhává, je opět plně v kompetenci ředitelky školy žáka z projektu vyjmout

*projekt je realizován ve spolupráci se z.s. WELCOME ON BOARD a KLC Kryštof s.r.o., které se na něm podílí metodicky, personálně a finančně

*finanční podpora projektu formou daru rodičů v projektu pracujících dětí je vzhledem k jeho náročnosti potřebná. Hospodaření s dary rodičů je k nahlédnutí.

 

POSTUP PRO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU

Zapsat dítě je nutné ve dvou krocích, nejprve do školy samotné a poté ještě do projektu. Obojí se koná distanční formou. Vyplněnou přihlášku a dotazník pro rodiče odevzdejte do školy společně s ostatními dokumenty k zápisu.  

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do programu najdete na stránkách školy do konce dubna.

Připomínáme, že přijetí do programu je podmíněno přijetím vašeho dítěte do 1. třídy na ZŠ Černošice.  Rozhodnutí o přijetí do programu tedy není možné vydat před uzavřením přijímacího řízení školy.