10. Komenda

Vychovatel:

Velichová Michaela

 tel: 722 719 882
 mvelichova@zscernos.cz

učitel