Zápis do prvních tříd a školní družiny

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Černošice pro školní rok 2024/2025

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne v úterý 2. 4. 2024 prezenční formou.

Součástí zápisu do 1. tříd bude i zápis do školní družiny a do přípravné třídy.

K zápisu je třeba se objednat přes odkaz na webových stránkách školy. Objednávkový systém bude spuštěn 25. 3. 2024.

Přijímání žáků k povinné školní docházce se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona. Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí §38 téhož zákona. Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a norem.

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Děti, které se narodily od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.

Děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad povinné školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Pro školní rok 2024/2025 naše škola přijímá žáky do pěti prvních tříd (cca 120 žáků) k plnění povinné školní docházky, 3 třídy v budově Pod Školou a 2 třídy v budově v Komenského ulici.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Sticzayová tel. 724 378 288 jsticzayova@zscernos.cz
Mgr. Hana Bílová tel. 604 559 289 hbilova@zscernos.cz

 

Důležité informace k zápisu:

1. Termín zápisu
2. 4. 2024 9 – 17 h

 

2. Odkaz na objednávkový systém
 Bude zveřejněn 25. 3. 2024.

 

3. Dokumenty k zápisu
a) Žádost o přijetí ZDE
b) Vyplněný zápisní list (příloha k žádosti)ZDE
c) Rodný list dítěte – neověřená kopie (po kontrole bude skartováno)
d) Doložení trvalého bydliště (stačí kopie občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců)
f) Vyplněný zápisní lístek do školní družiny, pokud máte o ŠD zájemZDE

 

 

4. Kritéria přijetí do 1. třídy ZŠ
a) Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Černošice (Černošice + Vonoklasy) a zároveň musí mít trvalý pobyt v příslušném obvodu jeden ze zákonných zástupců.
b) Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo  školský obvod, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Černošice (v době zápisu 1. – 8. ročník).

 

5. Programy, které škola v 1. třídách nabízí
a) Program Začít spolu – bližší informace o projektu ZDE
b) Program výuky anglického jazyka metodou CLIL – bližší informace o projektu ZDE

 

6. Rozhodnutí o přijetí
a) Rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (od 5. 4. 2023).
b) Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách a úřední desce školy.
c) Rozhodnutí o přijetí má jeden originál, který je uložen ve škole.
d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu na základě žádosti vystaven stejnopis.
e) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, které běží od následujícího dne po zveřejnění rozhodnutí ředitele školy.
f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce června příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

7. Rozhodnutí o nepřijetí
a) Rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitel bezodkladně, nejpozději 30 dnů od zahájení správního řízení.
b) Základní škola doručí rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, které běží od následujícího dne po doručení.
d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Černošice, Pod Školou 447 a rozhoduje o něm KÚ Středočeského kraje.

 

9. Odklad povinné školní docházky
a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky v případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, nejlépe ke dni zápisu, tj. 2. 4. 2024.
b) V případě, že rodiče zvažují odklad povinné školní docházky, ale nejsou si jisti a uvítali by odbornou radu, mohou se obrátit na školní psycholožku PhDr. Alenu Obeidovou – aobeidova@zscernos.cz.
c) Zákonný zástupce žádající o odklad povinné školní docházky dodá následující dokumenty:

 • žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (lze využít služeb nově otevřené PPP v Černošicích – cernosice@pppsk.cz)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického logopeda
 • žádost o přijetí k povinné školní docházce – pouze v případě, že nebudou k datu zápisu dodány veškeré výše uvedené dokumenty
d) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby tak učinil nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.
e) Nedodá-li zákonný zástupce potřebná doporučení ve stanovené lhůtě, státní orgán zastaví řízení.
f) Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
g) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

10. Zápis do školní družiny
a) Pokud má zákonný zástupce zájem o to, aby jeho dítě navštěvovalo školní družinu, vyplní zápisový list do ŠD:

 • zápisový list do ŠD – ZDE
b) Zákonný zástupce je povinen seznámit se se školním řádem školní družiny.
c) Úhrada za školní družinu je 450 Kč za měsíc.

 

11. Co naše škola nabízí
a) příjemné prostředí a moderní vybavení
b) přátelskou atmosféru, vzájemný respekt a otevřenost
c) konzultace formou tripartity: učitel – rodič – žák (2x ročně)
d) školní družinu pro žáky 1. – 3. tříd do 17. 15 hodin (v budově Pod Školou i ranní družinu)
e) služby školního poradenského pracoviště – školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence
f) kvalitní vybavení ICT ve všech třídách
g) výuku anglického jazyka od 1. ročníku ve všech třídách
h) podporu žáků s dobrou znalostí anglického jazyka ve třídě s výukou anglického jazyka metodou CLIL (ve spolupráci se z.s. Welcome on Board)
i) třídu s prvky programu Začít spolu
j) výuku matematiky klasickou formou i metodou prof. Hejného
k) kvalitní a moderní sportovní zázemí – hala V. Čáslavské, atletický ovál
l) možnost navštěvovat školní knihovnu
m) velkou nabídku mimoškolních aktivit
n) přípravnou třídu v budově v Komenského ulici

                

12. Přípravná třída

Ve školním roce 2024/25 otevřeme v případě dostatečného zájmu přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky a některé předškoláky.

Podmínkou přijetí je:

 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC (lze využít služeb nově otevřené PPP v Černošicích – cernosice@pppsk.cz) – platí pro budoucí předškoláky
 • doložení odkladu povinné školní docházky – platí pro předškoláky
 • trvalé bydliště v Černošicích a Vonoklasech
Přednost budou mít děti s odkladem povinné školní docházky.

 

 

13. Akce pro předškoláky
Naše škola nabízí v tomto školním roce tyto akce:

 • den otevřených dveří 6. 3. v čase 14 – 17 hodin
 • návštěvy předškoláků v prvních třídách (domlouvají si mateřské školy samy)
 • Školu NANEČISTO 20. 3. v čase 16.00 – 18.00 v Mokropsech a ve stejném čase i  v budově v Komenského ulici
 • virtuální prohlídku školy na webových stránkách školy pod záložkou O nás
 • videoprezentaci školy na webových stránkách školy také pod záložkou O nás

 

14. První třídní schůzka pro rodiče předškoláků
a) Proběhne v pondělí 10. června v 17 h.
b) Podrobné informace a pozvánku obdržíte e-mailem od budoucí třídní učitelky během května.
c) Dozvíte se zde všechny podrobnosti ohledně nástupu Vašeho dítěte do školy

 • jak dítě na školu připravit
 • co by dítě před nástupem do školy mělo umět
 • co dítěti pořídit
 • jak funguje školní družina
 • jak funguje školní jídelna

 

Těšíme se na viděnou v dubnu, v červnu nebo v září a děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu!