Kritéria hodnocení školní rok 2020/21- 4.E

S kritérii hodnocení pro tento školní rok byli seznámeni žáci i zákonní zástupci na počátku tohoto školního roku https://www.zscernosice.cz/kriteria-hodnoceni-6/, v průběhu distanční výuky i na třídních schůzkách. Jelikož se tento školní rok dostává do své závěrečně čtvrtiny, jsou zde připomenuta a shrnuta.

ČESKÝ JAZYK: aktivita v hodinách (včetně vedení sešitu a zapojení do dobrovolných kvízů), písemné práce, samostatné práce, plnění zadaných úkolů v zadaném čase, ústní prezentace, domácí příprava, nošení pomůcek, klasifikované práce z distanční i prezenční

MATEMATIKA NEMIND: aktivita v hodinách (včetně vedení sešitu  a zapojení do dobrovolných kvízů), písemné práce, samostatné práce, plnění zadaných úkolů v zadaném čase, ústní prezentace, domácí příprava, nošení pomůcek, klasifikované práce z distanční i prezenční

MATEMATIKA MIND: Výsledná známka se skládá s těchto dílčích požadavků: 1, vědomosti a získané zkušenosti a dovednosti- ověřování formou písemných prací, pracovních listů, projektů, 2, aktivita a práce v hodině (prezenční i online) 3, vedení sešitů (nehodnotím krasopis, ale zda je zápis kompletní) 4, domácí příprava 5, příprava na hodinu- pomůcky. K tomu, aby mohli být žáci klasifikováni, musí mít splněno min. 75 % testů z bodu 1.

PŘÍRODOVĚDA: Aktivita v hodinách (včetně vedení sešitu a zapojení do dobrovolných kvízů), písemné práce, samostatné práce, plnění zadaných úkolů v zadaném čase, ústní prezentace, domácí příprava, nošení pomůcek, klasifikované práce z distanční i prezenční výuky, zapojení do dobrovolných kvízů

VLASTIVĚDA: Aktivita v hodinách (včetně vedení sešitu a zapojení do dobrovolných kvízů), písemné práce, samostatné práce, plnění zadaných úkolů v zadaném čase, ústní prezentace, domácí příprava, nošení pomůcek, klasifikované práce z distanční i prezenční výuky, zapojení do dobrovolných kvízů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: práce v prezenčních hodinách dle zadání, práce v distančních hodinách-zasílané práce (alespoň polovina prací zadaných v distančních týdnech), přístup k práci, nošení pomůcek

HUDEBNÍ VÝCHOVA: práce v prezenčních hodinách dle zadání, práce v distančních hodinách-zasílané práce, přístup k práci, nošení pomůcek

CLIL – AJ a PČ

Známka Kritéria CLIL
1  pravidelná aktivita v online hodinách
 pravidelně a včas si plní většinu domácích úkolů
 testy a kvízy vypracovává pravidelně s minimálním nebo žádným počtem
chyb
 rozumí většině instrukcí
 plní cíle lekce (je schopný porozumět nové slovní zásobě a gramatice)
2  občasná až převážná aktivita v online hodinách
 pravidelně a včas si plní 60 – 80% domácích úkolů
 testy a kvízy vypracovává s menšími chybami
 projekty jsou odevzdané převážně se zpožděním nebo nekompletní (chybí
části práce nebo práce nesplňuje zadané požadavky)
 rozumí 60 – 80% instrukcí
 plní některé cíle lekce (je schopný porozumět 60 – 80% slovní zásoby a
gramatiky)
3  téměř malá až žádná aktivita v online hodinách
 má potíže s dokončením a včasném odevzdáním domácího úkolu
 vysoká chybovost v testech a kvízech
 projekty jsou nekompletní nebo neodevzdané, jen zřídka odevzdané včas
 instrukcím rozumí minimálně
 plní jen málo nebo žádné cíle z lekce (nedokáže porozumět nové slovní
zásobě a gramatiky)

02.05.2021