Kritéria hodnocení za 2. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a milí žáci,

níže naleznete přehlednou tabulku s  kritérii hodnocení pro všechny vyučované předměty.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat konkrétního vyučujícího.

Marie Zálešáková

Kritéria hodnocení pro školní rok 2020/21 – 7.D

 

Předmět Kritéria
Čj

Kritéria hodnocení pro český jazyk:

výborně

žák odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání v termínu

při online hodinách (popř. prezenčních hodinách) pracuje aktivně, hlásí se a po vyvolání odpovídá správně, popř. s drobnými chybami

žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje výborné znalosti, popř. znalosti jen s drobnými chybami (90% – 100%), případné chyby je schopen sám najít a opravit

žák má správně vyplněná cvičení v pracovním sešitě, má vyplněny  všechny pracovní listy v poznámkovém bloku, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo byly zadány jako samostatná práce

žák je kreativní a snaží se, spolupracuje

chvalitebně

žák odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání v termínu, popř. odevzdává s mírným (hodinovým, max. jednodenním zpožděním)

žák se účastní online hodin, je spíše aktivní. V hodinách se zapojuje až po výzvě vyučujícího, ale odpovídá většinou správně

žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje znalosti s menšími chybami (75% – 90%), chyby je schopen posléze sám najít a opravit

žák má správně, či s drobnými chybami vyplněna téměř všechna cvičení v pracovním sešitě, má správně, či s drobnými chybami vyplněny téměř všechny pracovní listy v poznámkovém bloku, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo byly zadány jako samostatná práce

dobře

žák sám odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání po zadaném termínu (v rámci dnů)

žák se účastní online hodin, je spíše pasivní. V hodinách se zapojuje až po výzvě vyučujícího, ale snaží se odpovědět, většinou s dopomocí učitele

žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje znalosti průměrného rozsahu (50% – 75%), chyby je schopen najít a opravit jen s asistencí učitele nebo spolužáka

žák má částečně či s chybami vyplněná cvičení v pracovním sešitě, má částečně či s chybami vyplněny pracovní listy v poznámkovém bloku, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo které byly zadány jako samostatná práce

dostatečně

žák odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání až po urgenci vyučujícího  (v rámci dnů)

žák se účastní online hodin, ale je pasivní. V hodinách se zapojuje až po výzvě vyučujícího a většinou odpovídá: nevím

na online hodinách je žák sice přihlášen, ale po několikerém namátkovém vyzvání vyučujícím občas nepřichází žádná reakce – ani písemná (např. nejde-li zapnout mikrofon)

žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje znalosti menšího rozsahu (25% –  50%) chyby je schopen najít a opravit jen s asistencí učitele, nebo spolužáka

žák má tu a tam či s mnohými chybami vyplněná cvičení v pracovním sešitě, má tu a tam či s mnohými chybami vyplněny pracovní listy v poznámkovém bloku, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo které byly zadány jako samostatná práce

nedostatečně

žák neodevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání ani po urgenci vyučujícího

žák při testech, kvízech a zkoušení nevykazuje žádné známky osvojení si učiva, popřípadě vykazuje znalosti minimální (pod 25%), chyby není schopen najít a ani je opravit, a to ani s asistencí učitele nebo spolužáka

na online hodinách je žák sice přihlášen, ale po opakovaném vyzvání vyučujícím nepřichází opakovaně žádná reakce – ani písemná (např. nejde-li zapnout mikrofon)

žák odevzdá plagiát (ukradenou práci, např. práci zkopírovanou z internetu)

žák nemá vyplněná cvičení v pracovním sešitě, nemá vyplněný pracovní listy v poznámkovém bloku, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo které byly zadány jako samostatná práce 

NEHODNOCEN 

žák neplní práci zadanou v distanční formě vzdělávání) z více jak 80%

žák se neúčastní online hodin z více jak 50%

žák neodevzdává předem ohlášenou známkovanou práci z více jak 80%

žák se nezúčastní testů a kvízů z více jak 80%

je podezření, že žák práci nevypracoval sám (např. u otevřených otázek stejné formulace jako jiní spolužáci)

Aj

1. testy psané v hodinách 

2. včas odevzdávané průběžné úkoly/projekty, 

3. zkoušení v hodině (slovní zásoba, konverzace) 

4. aktivita na online hodině, skupinová práce 

5. vypracovávání cvičení zadaných v týdenním plánu

M

Výsledná známka se skládá s těchto dílčích požadavků:

 1, vědomosti a získané zkušenosti a dovednosti- ověřování formou písemných prací, pracovních listů, projektů

 2, aktivita a práce v hodině (prezenční i online) 

 3, vedení sešitů (nehodnotím krasopis, ale zda je zápis kompletní)

 4, domácí příprava 

 5, příprava na hodinu- pomůcky.

 K tomu, aby mohli být žáci klasifikováni, musí odevzdat min. 75 % online testů z bodu 1. 

Pp

Výborně:  žák má převážně výborné hodnocení testů (100 – 90 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly odevzdává včas a jejich zpracování odpovídá zadání, na online výuce je aktivní, komunikuje, uplatňuje získané poznatky, zpracovává dobrovolné referáty. 

Chvalitebně: žák má převážně velmi dobré hodnocení testů (80 – 70 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly odevzdává včas a jejich zpracování odpovídá zadání, na online výuce komunikuje, uplatňuje získané poznatky, zpracovává referáty. Dobře: žák má převážně dobré hodnocení testů (60 – 50 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly odevzdává včas nebo po upozornění učitele a jejich zpracování zcela neodpovídá zadání, na online výuce není příliš aktivní, komunikuje na vyzvání učitele, s pomocí učitele uplatňuje získané poznatky, zpracovává referáty. 

Dostatečně: žák má převážně dostatečné hodnocení testů (40 – 30 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly neodevzdá vůbec nebo se zpožděním a po upozornění učitele a jejich zpracování neodpovídá zadání, na online výuce je pasivní, i s pomocí učitele dělá podstatné chyby v uplatňování získaných poznatků. 

Nedostatečně: žák má převážně nedostatečné hodnocení testů (20 – 0 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly neodevzdá vůbec, na online výuce nereaguje. Neklasifikován: žák nepsal žádný test, neúčastní se online výuky – nelze přezkoušet, neodevzdává zadané práce.

Z

Výsledná známka se skládá s těchto dílčích požadavků: 

1. vědomosti a získané zkušenosti a dovednosti- ověřování formou písemných prací, pracovních listů, projektů

2. aktivita a práce v hodině (prezenční i online) 

3. vedení sešitů (nehodnotím krasopis, ale zda je zápis kompletní) 

4. domácí příprava 

5. příprava na hodinu- pomůcky

D

1) Počet známek: všichni žáci budou mít stejný počet známek, pokud má nějaký žák N – neodevzdal, nepsal. Bude si známku doplňovat a to již vždy testem, který v případě rotační výuky bude napsán ve škole.

2) Odevzdávání projektů: projekty nelze odevzdávat po termínu, pokud neproběhla předchozí domluva na pozdějším odevzdání. 

3) Výsledná známka: známka odpovídá přibližně průměru – s možnými drobnými odchylkami.  Např. 1,5 = 1, vzhledem k aktivitě na hodinách, pravidelné docházce atd.

4) Opravy a nerozhodné známky na vysvědčení: případné opravy některé známky přezkoušením je třeba domluvit emailem nejpozději do 14.6. Přezkoušení budou realizována nejpozději v posledním týdnu před uzavřením známek tj. 14.6.-18.6. Do téhož data (14.6.) je možné domluvit se také na dobrovolném projektu a tedy známce navíc. Projekt musí být rovněž odevzdán nejpozději 18.6. Po tomto termínu již změna známky není možná!

Fy

1/ splněné testy psané v on-line hodinách

2/ zkoušení během on-line hodin

3/ účast a aktivita v on-line hodinách

4/ zápisy z hodin v plném rozsahu

Ov

Výborně:žák kvalitně zpracovává zadané práce dle pokynů, projevuje vlastní iniciativu – zpracování dobrovolného referátu, prezentace aktualit a aktivita na dobrovolných hodinách OV, má převážně výborné hodnocení  testů; průběžně, včas a kvalitně zpracovává zápisy do sešitu;komunikuje prostřednictvím chatu, mailu. 

Velmi dobře:Žák včas zpracovává zadané práce dle pokynů;

projevuje iniciativu a je aktivní na dobrovolných hodinách OV;má převážně velmi dobré hodnocení testů, zápisy zpracovává průběžně, komunikuje.

 Dobře: žák má převážně dobré hodnocení testů nebo testy bez omluvy nevypracuje; zpracovává pouze část zápisů, nepracuje, příliš nekomunikuje. 

Dostatečně: žák zpracovává zadanou práce bez respektování pokynů k vypracování a odevzdat ji se značným zpožděním po mnoha výzvách nebo ji neodevzdá vůbec; má převážně dostatečné hodnocení  testů, pokud se jich účastní;zpracovává pouze minimum zápisů ze zadaných témat a téměř nekomunikuje.

Nedostatečně: žák se neúčastní  povinné distanční výuky; nenapsal žádný test, nezpracoval žádný zápis, případně pracovní list a vůbec nekomunikuje.

Nj

V klasifikaci bude zahrnuto:

1. projekty, které žáci odevzdávají po zadání v Teams

2. online testy ve FORMS

3. aktivita při hodinách

4. ústní zkoušení

Šj

Výborně: alespoň 90% úspěšnost při testech, kvízech a zkoušení, na on-line výuce je aktivní, reaguje na vyzvání, práce a úkoly odevzdat včas.

Chvalitebně: alespoň 75% úspěšnost při testech, kvízech a zkoušení, na on-line výuce je většinou aktivní, reaguje na vyzvání, práce a úkoly odevzdat včas.

Dobře: alespoň 50% úspěšnost při testech, kvízech a zkoušení, na on-line spolupracuje, reaguje na vyzvání, většinu prací a úkolů odevzdává nebo dodá později.

Dostatečně: alespoň 25% úspěšnost při testech, kvízech a zkoušení, na on-line výuce většinou nespolupracuje, nereaguje, většinu prací a úkolů neodevzdává.

Nedostatečně: Méně než 25% úspěšnost při testech, kvízech a zkoušení, neúčast na on-line výuce, nereaguje, práce a úkoly neposílá.

ICT Zpracování zadaných cvičení v distanční výuce, zpracování online testu.
TV Odevzdání referátu.
Hv Odevzdání zadané práce. 
Vv Odevzdání zadané práce
Odevzdání zadané práce.

 

30.04.2021