Volby do školské rady

Ředitelka ZŠ Černošice ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a dle volebního řádu školské rady volby 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a 3 členů z řad pedagogů na období 2021 – 2024.

Návrhy na kandidáty můžete zasílat na adresu iradova@zscernos.cz do  29. října 2021.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení, věk, trvalé bydliště a informaci o dosavadním a stávajícím profesním působení.

13.10.2021