Závěrečná písemná práce z matematiky

Dne 6. 6. 2019 se bude psát závěrečná písemná práce z matematiky.

Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během celého školního roku. Konkrétně se jedná o počítání s přirozenými čísly, desetinnými čísly a zlomky se stejným jmenovatelem, dále potom o římské číslice, převody jednotek (délky, hmotnosti, času), aritmetický průměr. Z geometrie především o znalosti o trojúhelníku, jeho typech, obvod a obsah čtverce, obdélníku i složitějších obrazců, povrch krychle a kvádru, sčítání, odčítání, násobení úseček, osu úsečky, vzájemnou polohu dvou kružnic.

28.05.2019