3. C Učivo 30. 5. – 3. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 30. 5. – 3. 6. 2022 
Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk  Učebnice  str. 61, 62, 63 

P. S.   str. 9, 10 

Opakování na Písemnou práci( 9. 6. )– vyjmenovaná a příbuzná slova, určování – přídavná jména, podstatná jména, zájmena, číslovky, 

slovesa, předložky, spojky, citoslovce, druhy slov – ohebná, neohebná, 

Podstatná jm. –  vlastní, obecná, u podstatných jmen určit rod, číslo, pád, 

Seřadit slova podle abecedy, diktát 

 

 

 

Matematika  Učebnice  str. 83/11, 12    str. 87/5, 6, 7, 9, 10    str. 88/1, 2, 3 

P. S.  str. 33,   str. 34/3  str. 35/4, 5, 7 

 

Opakování na Písemnou práci (7. 6. ) – písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, písemné násobení jednociferným číslem, příklady se závorkami, dodržujeme dohody – přednost násobení a dělení, porovnávání trojciferných čísel do 1000, zaokrouhlování na desítky, na stovky, násobilka a dělení, slovní úloha – zápis, výpočet, odpověď 

 

 

 

Anglický jazyk  Úterý: učebnice str 56-57: příběh (poslech, čtení, divadlo) a pracovní sešit str 56-57 

Středa: učebnice str 58 (písnička) a procvičit mluvení na zkoušku (pracovní list jak se připravit na ústní zkoušku) 

Čtvrtek: Opakování z roku: pracovní sešit str 60 a procvičit mluvení na zkoušku 

**ústní zkouška 8.6** 

Prvouka  Učebnice  str. 58, 59, 61 

P. S. str. 50 

Opakování na test( 2. 6.) – společné znaky živočichů- učebnice  str. 46, 47 

Do jakých velkých dvou skupin rozdělujeme živočichy. (Obratlovci, bezobratlí ) Kteří živočichové patří mezi bezobratlé ( příklad ) str. 50, vývoj běláska str. 50 

Jak rozdělujeme obratlovce ? ( 5 skupin ) : ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci str. 48, stavba těla zástupců jednotlivých skupin str. 48 

Ochrana živočichů v přírodě, péče o zvířata v lese v zimě. Jak se chováme v přírodě. 

 

 

 

 

 

Další informace:   

pondělí 30. 5. – plavání 

pátek 3. 6. – plavání 

 

 

30.05.2022