Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení pro ŠR 2020/21 – II. stupeň
Třída: 7.B
Třídní učitel: Jeřicha Marek
Předmět Kritéria
Čj

Kritéria hodnocení pro český jazyk:

výborně
– žák odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání v termínu
– při online hodinách (popř. prezenčních hodinách) pracuje aktivně, hlásí se a po vyvolání odpovídá správně, popř. s drobnými chybami
– žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje výborné znalosti, popř. znalosti jen s drobnými chybami (90% – 100%), případné chyby je schopen sám najít a opravit
– žák má správně vyplněná cvičení v pracovním sešitě, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo byly zadány jako samostatná práce
– žák je kreativní a snaží se, spolupracuje

chvalitebně
– žák odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání v termínu, popř. odevzdává s mírným (hodinovým, max. jednodenním zpožděním)
– žák se účastní online hodin, je spíše aktivní, v hodinách se zapojuje až po výzvě vyučujícího, ale odpovídá většinou správně
– žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje znalosti s menšími chybami (75% – 90%), chyby je schopen posléze sám najít a opravit
– žák má správně, či s drobnými chybami vyplněna téměř všechna cvičení v pracovním sešitě, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo byly zadány jako samostatná práce

dobře
– žák sám odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání po zadaném termínu (v rámci dnů)
– žák se účastní online hodin, je spíše pasivní, v hodinách se zapojuje až po výzvě vyučujícího, ale snaží se odpovědět, většinou s dopomocí učitele
– žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje znalosti průměrného rozsahu (50% – 75%), chyby je schopen najít a opravit jen s asistencí učitele nebo spolužáka
– žák má částečně či s chybami vyplněná cvičení v pracovním sešitě, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo které byly zadány jako samostatná práce

dostatečně
– žák odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání až po urgenci vyučujícího  (v rámci dnů)
– žák se účastní online hodin, ale je pasivní, v hodinách se zapojuje až po výzvě vyučujícího a většinou odpovídá: nevím
– na online hodinách je žák sice přihlášen, ale po několikerém namátkovém vyzvání vyučujícím občas nepřichází žádná reakce – ani písemná (např. nejde-li zapnout mikrofon)
– žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje znalosti menšího rozsahu (25% –  50%) chyby je schopen najít a opravit jen s asistencí učitele nebo spolužáka
– žák má tu a tam či s mnohými chybami vyplněná cvičení v pracovním sešitě, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo které byly zadány jako samostatná práce

nedostatečně
– žák neodevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání ani po urgenci vyučujícího
– žák při testech, kvízech a zkoušení nevykazuje žádné známky osvojení si učiva, popřípadě vykazuje znalosti minimální (pod 25%), chyby není schopen najít a ani je opravit, a to ani s asistencí učitele nebo spolužáka
– na online hodinách je žák sice přihlášen, ale po opakovaném vyzvání vyučujícím nepřichází opakovaně žádná reakce – ani písemná (např. nejde-li zapnout mikrofon)
– žák odevzdá plagiát (ukradenou práci, např. práci zkopírovanou z internetu)
– žák nemá vyplněná cvičení v pracovním sešitě, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo které byly zadány jako samostatná práce

NEHODNOCEN
– žák neplní práci zadanou v distanční formě vzdělávání) z více jak 80%
– žák se neúčastní online hodin z více jak 50%
– žák neodevzdává předem ohlášenou známkovanou práci z více jak 80%
– žák se neúčastní testů a kvízů z více jak 80%
– je podezření, že žák práci nevypracoval sám (např. u otevřených otázek stejné formulace jako jiní spolužáci)

Aj 1. testy psané v hodinách, 2. včas odevzdávané průběžné úkoly/projekty, 3. zkoušení v hodině (slovní zásoba, konverzace), 4. aktivita na online hodině, skupinová práce 5. vypracovávání cvičení zadaných v týdenním plánu
M V klasifikaci bude zahrnuto:
1. práce, kterou žáci každý týden odevzdávají do Zadání v Teams
2. online testy
3. aktivita při hodinách
4. 2 písemné práce (čtvrtletní a závěrečná)
K tomu, aby mohli být žáci klasifikováni, musí odevzdat min. 25 % prací z bodu 1 v termínu, odevzdat 75 % online testů a mít napsané obě dvě písemné práce, pokud to situace dovolí.
Pp výborně:  žák má převážně výborné hodnocení testů (100 – 90 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly odevzdává včas a jejich zpracování odpovídá zadání, na online výuce je aktivní, komunikuje, uplatňuje získané poznatky, zpracovává dobrovolné referáty; chvalitebně: žák má převážně velmi dobré hodnocení testů (80 – 70 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly odevzdává včas a jejich zpracování odpovídá zadání, na online výuce komunikuje, uplatňuje získané poznatky, zpracovává referáty; dobře: žák má převážně dobré hodnocení testů (60 – 50 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly odevzdává včas nebo po upozornění učitele a jejich zpracování zcela neodpovídá zadání, na online výuce není příliš aktivní, komunikuje na vyzvání učitele, s pomocí učitele uplatňuje získané poznatky, zpracovává referáty; dostatečně: žák má převážně dostatečné hodnocení testů (40 – 30 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly neodevzdá vůbec nebo se zpožděním a po upozornění učitele a jejich zpracování neodpovídá zadání, na online výuce je pasivní, i s pomocí učitele dělá podstatné chyby v uplatňování získaných poznatků; nedostatečně: žák má převážně nedostatečné hodnocení testů (20 – 0 % úspěšnost) případně ústního zkoušení, zadané úkoly neodevzdá vůbec, na online výuce nereaguje; neklasifikován: žák nepsal žádný test, neúčastní se online výuky – nelze přezkoušet, neodevzdává zadané práce.
Z Výsledná známka se skládá s těchto dílčích požadavků: 1. vědomosti a získané zkušenosti a dovednosti- ověřování formou písemných prací, pracovních listů, projektů, 2. aktivita a práce v hodině (prezenční i online) 3. vedení sešitů (nehodnotím krasopis, ale zda je zápis kompletní) 4. domácí příprava 5. příprava na hodinu- pomůcky
D 1) Počet známek: všichni žáci budou mít stejný počet známek, pokud má nějaký žák N – neodevzdal, nepsal. Bude si známku doplňovat a to již vždy testem, který v případě rotační výuky bude napsán ve škole.
2) Odevzdávání projektů: projekty nelze odevzdávat po termínu, pokud neproběhla předchozí domluva na pozdějším odevzdání.
3) Výsledná známka: známka odpovídá přibližně průměru – s možnými drobnými odchylkami.  Např. 1,5 = 1, vzhledem k aktivitě na hodinách, pravidelné docházce atd.
4) Opravy a nerozhodné známky na vysvědčení: případné opravy některé známky přezkoušením je třeba domluvit emailem nejpozději do 14.6. Přezkoušení budou realizována nejpozději v posledním týdnu před uzavřením známek tj. 14.6.-18.6. Do téhož data (14.6.) je možné domluvit se také na dobrovolném projektu a tedy známce navíc. Projekt musí být rovněž odevzdán nejpozději 18.6. Po tomto termínu již změna známky není možná!
Fy Jednička: Účast na online testech 85% a více, odpovídající průměr z online testů, aktivní při hodinách, odevzdává všechny zadané úkoly.                                                                                                                                                                                  Dvojka: Účast na online testech 85% a více, odpovídající průměr z online testů, aktivní při hodinách, odevzdává všechny zadané úkoly.                                                                                                                                                                                          Trojka:  Účast na online testech alepoň 60% , průměr z online testů odpovídající alespoň trojce, odevzdává 50% úkolů.                                                                                                                                                                                                                      Čtyřka: Účast na online testech alespoň 60%, průměr z online testů odpovídající alespoň 4, odevzdá 30% úkolů. Pětka: Průměr z online testů nedosáhne na čtyřku, není aktivní při hodinách, neodevzdává úkoly.                                                  Neklasifikace: Účast na online testech méně než 60%, neodevzdává úkoly, není aktivní v hodině.                                                                                                                                                                                                                                                         Minimální znalosti z fyziky ze 7. ročníku na čtyřku: Žák rozhodne zda se těleso pohybuje nebo je v kliku vzhledem k jinému tělesu. Rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Vypočítá rychlost pohybu tělesa při rovnoměrném pohybu pomocí schématu. Žák vypočítá gravitační (tíhovou) sílu, která působí na těleso o dané hmotnosti. Znázorní gravitační sílu graficky. Žák v jednoduchých případech určí změnu pohybu rychlosti tělesa, pokud na něj působí síla v určitém směru. Žák uvede příklady páky. Žák určí zda je páka v rovnováze nebo ne. Napíše vzozec pro výpočet tlaku a popíše veličiny, které zde vystupují. Formuluje Pascalův zákon. Napíše vzorec pro hydrostatický tlak a popíše veličiny, které zde vystupují
Ch
Ov 1. odevzdání zadané práce 2. alespoň jedna účast v online hodině
Nj Hodnotí se : testy(písemné), ústní projev(četba, dialog,monolog,báseń,slovíčka),aktivita při výuce (online i prezenční), 2projekty/plakáty za pololetí, cvičení v prac.sešitě, odevzdání zadané práce v určeném termínu.Hodnocení1- vše výše zmíněné musí být správně min. z 90%, žák je velmi aktivní a vše odevzdá včas. 2- hodnocená práce žáka musí být správně min. ze 75%, žák je aktivní při výuce a zadanou práci odevzdá jen vyjímečně s malým zpožděním. 3- hodnocená práce musí být správně min. ze 60%, žákova aktivita je průměrná, zadané úkoly odevzdává často až ve druhém náhradním termínu. 4- hodnocená práce musí být správně min.z 35%, žákova aktivita je  podprůměrná a zadané úkoly  odevzdává pozdě, ale až na vyjímky dodrží náhradní termín. 5 – hodnocená práce je správně jen z 34,9 % a méně, žák je zcela pasivní , zadanou práci  ani po upozornění neodevzdá nebo odevzdá pozdě práci, která splnuje zadané požadavky méně než z 30%
Šj Na výbornou- účast na online výuce, kreativita, plnění zadání, zápisy v sešitě, samostatnost – slovíčka, závěrečný test při presenční výuce
Rj
Fj
ICT zpracování zadaných cvičení v distanční výuce, zpracování online testu
Vv
Hv Odevzdání zadaných úkolů v distanční výuce.
Tv odevzdání referátu
Dílny
Lidová Kultura
Robotika
Ekonomika domácnosti
Grafický design

09.05.2021