Kritéria hodnocení pro šk. rok 2020/21

Kritéria hodnocení pro školní rok 2020/21 – I. stupeň
Třída: 5.D
Třídní učitel: Srchová Michaela
Předmět Kritéria hodnocení
Čj Testy v Teams, Diktáty a cvičení ve škole, Domácí úkoly, Aktivita v hodině
Aj Srchová: hodnocení testů (prezenčně) a kvízů (online), aktivita v hodinách, plnění domácích úkolů, vedení sešitů
M Výsledná známka se skládá s těchto dílčích požadavků: 1, vědomosti a získané zkušenosti a dovednosti- ověřování formou písemných prací, pracovních listů, projektů, 2, aktivita a práce v hodině (prezenční i online) 3, vedení sešitů (nehodnotím krasopis, ale zda je zápis kompletní) 4, domácí příprava 5, příprava na hodinu- pomůcky. K tomu, aby mohli být žáci klasifikováni, musí mít splněno min. 75 %  testů z bodu 1.
aktivita v prezenční i online výuce, hodnocení  testů, hodnocení referátů
Vl • odevzdané práce/ pracovní listy ze zadání v Teams v řádném termínu budou známkovány dle úrovně zpracování
• známkované budou písemné testy v rámci online hodiny
• hodnocení aktivity a snahy žáků v rámci online hodiny
• neodevzdaná práce bude označena N (nevypracoval zadaný úkol). Hodnocení N bude součástí celkové klasifikace s negativními dopady na pololetní známku.
Vv prezenční výuka: odevzdané zadané práce, pracovní aktivita v hodinách a nošení pomůcek, distanční výuka: aktivní odevzdávání zadaných úkolů (výkresů)
Hv Aktivita v hodinách, odevzdané zadané práce.
Tv
prezenční výuka: odevzdané zadané práce, pracovní aktivita v hodinách a nošení pomůcek, distanční výuka: aktivní odevzdávání zadaných úkolů
IVT aktivita v prezenční výuce, zpracování cvičení v hodině

07.05.2021