Kritéria hodnocení žáků

Kritéria hodnocení

– písemné, samostatné práce žáka

– ústní prezentace učiva

– plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku)

– práce v hodině (včetně vedení sešitu)

– aktivita v hodině

– plnění zadaných projektů

– nošení učebních pomůcek a učebnic do výuky

Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení.

Žák bude hodnocen podle daných pravidel ve školním řádu.

Při hodnocení se budu řídit doporučeními MŠMT ČR.

01.09.2023