Opatření školy ke karanténě

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.  

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby všechny osoby, které se od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (bez osobního kontaktu). Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Lékař – epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Co dělat?

  • telefonicky se nahlásit praktickému lékaři, který rozhodne o karanténě
  • informovat písemně třídního učitele (vedení školy) o absenci žáka
  • žáci, kterých se karanténa týká, budou omluveni

Opatření školy

  • učitelé budou podrobněji zapisovat do Bakalářů pod DOMÁCÍ ÚKOLY probranou látku
  • žáci si budou dle pokynů látku sami doplňovat
  • po uplynutí karantény bude po určitou dobu zohledněna jejich absence

BUĎTE OHLEDUPLNÍ, RESPEKTUJTE KARANTÉNNÍ PRAVIDLA, DODRŽUJTE ZVÝŠENOU HYGIENU.

Děkujeme, vedení ZŠ Černošice

 

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME, ABY ŽÁCI RESPEKTOVALI PRAVIDLA KARANTÉNY I V ČASE MIMO VYUČOVÁNÍ (NENAVŠTĚVOVALI SE, NECHODILI NA KROUŽKY)!

 

09.03.2020