Organizace výuky od pondělí 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k dalšímu uvolnění koronavirových opatření se od 30. 11. 2020 vrací k prezenční výuce další žáci.

Všeobecná opatření, která budeme muset dodržovat:

 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny)a dodržovat veškerá hygienická pravidla. Je nutné zajistit dětem minimálně 2 roušky na výměnu.
 • Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají), žáci zůstávají ve svých kmenových třídách.
 • Nadále je ve škole zakázán zpěv a sportovní aktivity.
 • Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné větrání vnitřních prostor. Přizpůsobte tomuto nařízení oblečení svých dětí.

 

Příchod do budovy školy

1.-4. ročník – příchod do školy 7.30 – 7.50

5.-9. ročník – příchod do školy 8.00, výuka začne v 8.10

Je nutné, aby všichni respektovali a dodržovali nastavené časy.

 

1.stupeň (1. – 5. ročník)

 • Prezenční výuka se týká všech ročníků 1. stupně (včetně programu CLIL). Výuka v programu MIND (4.+ 5. ročník) nebude probíhat, žáci zůstávají ve svých kmenových třídách.

 

2.stupeň (6. – 9. ročník)

 • Rotační (střídavá) výuka se týká žáků 6.- 8. ročníku; žáci 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.
 • Týden od 30. 11. začnou prezenční výuku žáci 8. ročníku + 6. A,B
 • Týden od 7. 12. začnou prezenční výuku  žáci 7. ročníku + 6. C,D
 • Po týdnu se budou dané skupiny pravidelně střídat.
 • Třídy, které nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Zůstává zachován rozvrh online hodin tak, jak byl nastaven. Tabulka s přehledem učiva bude k dispozici jako doposud na webu třídy.
 • Výuku jazyků musíme přizpůsobit situaci a splnit podmínku homogenity skupiny. Žáci se nebudou při výuce cizích jazyků dělit do skupin, ale výuka bude probíhat v homogenní skupině třídy.
 • Výuka povinně volitelného předmětu (blok) v 8. ročníku bude probíhat distančně (práce bude zadána v tabulce na webu), žáci 9. ročníku zůstanou v homogenních skupinách a budou pracovat dle pokynů přítomného pedagoga.
 • Výuka tělesné výchovy bude nahrazena jinou činností.
 • Výuka v programu CLIL v 6. ročníku nebude prezenčně probíhat, žáci zůstávají ve svých třídách. Podrobnější informace budou předány během týdne.

 

Stravování

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Žáci v distančním režimu odebírají stravu jako doposud (take-away). Škola přijme organizační opatření při čekání na výdej stravy a v konzumaci stravy tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd.

 

Školní družina

 • Od 30. 11. nebude v provozu ranní družina ani sběrná třída.
 • Počet oddělení ŠD bude navýšen, aby byly dodrženy homogenní skupiny. Děti budou zůstávat ve většině případů ve svých kmenových třídách po celý den.
 • Nebude-li to z personálních důvodů možné, lze do 1 skupiny zařadit žáky jednoho ročníku.

 

Vážení rodiče, situace je nelehká pro všechny strany. Množství opatření, která jsou ze strany MŠMT nastavena, není jednoduché dodržet. Tímto vás žádáme o součinnost při dodržování nastavených pravidel.

Děkujeme za pochopení,

 

vedení školy

23.11.2020