ORNITA – přednáškový cyklus ,,Ptáci na obzoru“

V pátek 5. 4. nás ve škole čekal program shrnující vlivy lidské činnosti na naší krajinu, zaměřený na změny přístupu k volně žijícím ptákům a jejich ochraně. Výklad lektora doprovázely ukázky živých ochočených jedinců.
Součástí programu bylo představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy. V programu se žáci seznámili se životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření.
Povídání bylo provázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými jsme se tak seznámili velmi zblízka.
05.04.2019