Plán učiva na týden od 16. – 20. 5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. – 20. 5. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování sloves – úterý 
 • Věta jednoduchá a souvětí 
 • Spojovací výrazy 
 • Čárky ve větě 
 • Větné vzorce 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování písemného násobení a dělení – čtvrtek 
 • Zlomky 
 • Zápis a porovnávání zlomků 
 • Slovní úlohy se dvěma početními operacemi 
 • Obsah čtverce a obdélníku 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina – lekce 11 
 • Procvičujeme minulý čas prostý 
 • Připravujeme projekt – My Dinosaur 
 • Procvičujeme slovíčka na WocaBee 
 • Uč. a PS – 53, 54 
 • Poslech příběhu 

 

 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém park – opakování – pondělí 
 • Ekosystém okolí lidských obydlí 
 • Rostliny v okolí lidských obydlí – dělení zeleniny 
 • Živočichové v okolí lidských obydlí –  

hospodářská zvířata, zvířata chovaná pro radost 

 

 

Vlastivěda 
 • Vodstvo, počasí, podnebí – úterý 
 • Půda a zemědělství 
 • Nerostné suroviny, průmysl – zápis 
 • Kraje ČR 

 

 

 

 

Další informace:  Pondělí 16. 5. mobilní planetárium – Voda, zázrak přírody 

 

 

 

15.05.2022