Přednáškový cyklus Ptáci na obzoru, Ornita z.ú.

V pátek 5. 4. také naši třídu ve škole čekal program shrnující vlivy lidské činnosti na naší krajinu, zaměřený na změny přístupu k volně žijícím ptákům a jejich ochraně. Výklad lektora doprovázely ukázky živých ochočených jedinců. Součástí programu bylo představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy. V programu se žáci seznámili se životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření. Povídání bylo provázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými jsme se tak seznámili velmi zblízka. Kolegyně Martina Václavková nám program zorganizovala ve spol. se sdružením Ornita. Ornitě přejeme hodně štěstí a podporu v její další vzdělávací činnosti.V.Š.

22.06.2019