Učivo 6. 6. – 10. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 3. C  6. 6. – 10. 6. 2022 
Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk   

Opakování na Písemnou práci( 9. 6. )– vyjmenovaná a příbuzná slova, určování – přídavná jména, podstatná jména, zájmena, číslovky, 

slovesa, předložky, spojky, citoslovce, druhy slov – ohebná, neohebná, 

Podstatná jm. –  vlastní, obecná, u podstatných jmen určit rod, číslo, pád, 

Seřadit slova podle abecedy, diktát 

Určování příslovce, tvoření příslovce z přídavného jména, spojky, 

Určování slovesa  – osoba, číslo, čas – úvod 

P. S. – str. 32 

 

 

 

Matematika   

 

Opakování na Písemnou práci (7. 6. ) – písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, písemné násobení jednociferným číslem, příklady se závorkami, dodržujeme dohody – přednost násobení a dělení, porovnávání trojciferných čísel do 1000, zaokrouhlování na desítky, na stovky, násobilka a dělení, slovní úloha – zápis, výpočet, odpověď 

 

 

 

Anglický jazyk   

 

3C   

Úterý: Opakování pro test mluvení a dokončení p.sešitu 56-57  

Středa: test mluvení  

Čtvrtek: ABCs/hláskování v angličtině; kreslení v angličtině 

 

 

Prvouka  Oprava testu 

Rozmanitost přírody a její ochrana 

Lidské tělo a stavba těla 

P. S. str.  49, 50, 51, 52 

 

 

 

Další informace:  6. 6. –  plavání 

 

 

 

07.06.2022