Upřesňující informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018 bude v naší škole probíhat ve dvou termínech:

4. dubna 2017 a 20. dubna 2017 v čase 14 – 18.00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Děti, kterým byl pro školní rok 2016/2017 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)
  3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání 
  4. Zápisní list pro rodiče

Formuláře lze stáhnout z webových stránek školy a přinést vyplněné k zápisu nebo vyplnit přímo na místě.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:

  1. žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení na stránkách školy)
  2. doporučení ze školského poradenského zařízení
  3. doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

 

 

 

13.03.2017