Výuka CLIL v 1. třídách v roce 2017/2018

Vážení rodiče,

velice nás těší Váš zájem o náš projekt CLIL, nebo-li anglicky napříč předměty na Základní škole Černošice.

Chcete-li zapojit do projektu své dítě, přečtěte si prosím následující informace:

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZŠ Černošice otvírá jednu 1. třídu s maximálním počtem 24 dětí, přičemž minimální počet pro otevření projektu je 20 dětí. Projekt je realizován ve spolupráci se z.s. WELCOME ON BOARD, který se na něm podílí metodicky, personálně a finančně.

Projekt je zakomponován do školního rozvrhu. Děti tak v angličtině pracují nejméně 4 hodiny/týden. Jazyk je kromě samotné angličtiny součástí i prvouky, výtvarné výchovy a praktických činností. Projekt si vyhrazuje právo předmětovou skladbu ve vyšších ročnících upravit.

CLIL, čili Content and Language Integrated Learning, obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Tento typ integrované výuky si tak stanovuje dva základní cíle – obsahový a jazykový. Současná školní kurikula umožňují integraci vyučovacích předmětů a vzdělávacích oborů, což CLIL plně reflektuje. Kromě toho jeho realizace přináší i nové postupy, které zapojují žáka do vzdělávání mnohem intenzivněji.

Jednoduše řečeno se nejedná o standardní výuku angličtiny, ale o výuku některých povinných předmětů v anglickém jazyce.

V předmětech angličtina, výtvarná výchova a praktické činnosti jsou děti známkovány jako v ostatních předmětech. Dále 2-3x do roka se konají individuální konzultace s vyučujícími, na konci roku děti obdrží podrobné hodnocení a certifikát.

Rodiče jsou každý týden informováni o náplni výuky i domácí přípravě prostřednictvím online dokumentu.

Pokud se v průběhu roku objeví problémy na straně dítěte (žák neprojevuje zájem o výuku, nevykazuje pokrok, nenosí domácí přípravu, nemá úctu k učitelům, …), okamžitě informujeme rodiče a hledáme společné řešení. Vždy se snažíme veškerými možnými prostředky provést každé dítě všemi pěti ročníky. Pokud však máme pocit, že veškeré naše úsilí selhává, vyhrazujeme si právo žáka z projektu vyjmout.

Finanční podpora projektu formou daru rodičů v projektu pracujících dětí je vzhledem k jeho náročnosti potřebná. Hospodaření s dary je rodičům k nahlédnutí.

POSTUP PRO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU

Zapsat dítě je nutné ve dvou krocích, nejprve do školy samotné a poté ještě do projektu. Zápis do projektu CLIL se koná pouze 4.4.2017 14 – 18 hodin. Lektorský tým projektu bude k dispozici ve třídě sousedící se třídami pro zápis. Prostřednictvím vámi vyplněného kontaktního formuláře (přihlášky) si Vaše dítě zapíšeme, případně předáme další potřebný formulář – dotazník. Oba formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy (Přihláška CLIL a Dotazník pro rodiče CLIL), oba můžete přinést vyplněné k zápisu nebo odevzdat do 13.4.2017 buď osobně ve škole nebo zaslat elektronicky na emailovou adresu info@klckrystof.cz. Lektoři projektu, myšleno především rodilí mluvčí, absolvují s vašim dítětem pohovor, otestují úroveň jeho angličtiny, schopnost soustředit se na práci a další dovednosti, které posoudí jeho obecnou školní zralost.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do programu Vám bude sděleno současně s rozhodnutím o přijetí do první třídy ZŠ Černošice.

Připomínáme, že přijetí do programu je podmíněno přijetím vašeho dítěte do 1. třídy na ZŠ Černošice. Rozhodnutí o přijetí do programu tedy není možné vydat před uzavřením přijímacího řízení školy.

12.03.2017