Koncepce rozvoje školy

Motto: „Nevyčkávejme v přítomnosti – tvořme budoucnost.“

Proč je koncepce rozvoje školy vůbec nutná? Při úvahách o dalším rozvoji naší školy vycházejme ze tří základních otázek:

 1. Kde jsme nyní?
 2. Kam se chceme dostat?
 3. Jak se tam dostaneme a co pro to uděláme?

1. Kde jsme nyní?

Základní škola Černošice je velká škola příměstského typu. Má bohatou historii a patří ke školám s nejvyšším počtem žáků v okrese Praha – západ. V současnosti ji tvoří 3 budovy v ulici Pod Školou a jedno detašované pracoviště v ulici Komenského. Ve škole pracuje 60 pedagogů a vychovatelů, dalších 20 nepedagogických pracovníků zajišťuje provoz školy.

V současnosti prochází škola náročnými stavebními úpravami, které však výrazně zkvalitní její fungování. Dostavba sportovní haly je přínosem nejen pro samotnou školu, ale i pro širší komunitu obce.

V minulém školním roce došlo na základě konkurzního řízení ke změně ve vedení školy, které přineslo novou vizi a metody vycházející z moderního pojetí výuky.

Aktuální situaci vnímáme jako možnost nového startu, který navazuje na tradici a inovaci a zároveň se učí z nedostatků a chyb.

2. Kam se chceme dostat – priority školy.

Jakého žáka chceme vychovat? Ambicí školy je vést žáky k samostatnému a tvořivému způsobu myšlení v souvislostech, ke spolupráci, k uvědomování si svých potřeb a zároveň k citlivosti k potřebám druhých. Škola by měla vybavit žáky kompetencemi, které jim umožní orientovat se ve společnosti a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Cílem reflektujícím současné potřeby je posílení důvěryhodnosti školy jako instituce ve vztahu k černošické veřejnosti. Komunikace mezi školou a rodiči by měla vycházet z principů vzájemného respektu. Škola musí akceptovat autoritu rodiče, zároveň je ale nutné, aby rodič akceptoval autoritu školy. Oboustranný vztah vycházející z důvěry a respektu vnímáme pro posun školy jako zásadní.

Základním principem pro vytváření fungující školy je nutná kooperace školy s jejím zřizovatelem a školskou radou. Posilování a rozvoj dobrých vztahů všech těchto subjektů přinese škole prosperitu a zkvalitnění jejího fungování. Změnu ve vedení školy vidíme jako možnost otevření komunikace a nastolení funkčních principů, které budou přínosné pro celou obec.

Škola by měla být otevřená žákům, rodičům, komunitě obce a zároveň žáky do života komunity přirozeným způsobem zapojovat.

Hlavní cíle pro rozvoj jednotlivých oblastí

2.1. Oblast výchovy a vzdělávání

 • Podporovat integraci moderních výukových metod, které navazují na předchozí koncepci školy vycházející ze Školního vzdělávacího programu – Škola základ vzdělávání.
  Metody:

  • výuka matematiky dle prof. Hejného,
  • kritické myšlení,
  • projektové vyučování,
  • činnostní učení,
  • sebehodnocení, vytváření portfolií – autoevaluace,
  • metoda CLIL (Content and Language Integreated Learning, metoda zavádění cizích jazyků do výuky),
  • Feuersteinova metoda instrumentálního vyučování.
 •  Zajišťovat podmínky inkluze. Podporovat začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( dále jen SVP).
 •  Spolupracovat s poradenskými zařízeními s cílem rozšířit odbornou podporu dětem s SVP.
 • Podporovat nadané a talentované žáky.
 • Posilovat sounáležitost a kooperaci obou stupňů školy, žáků i učitelů .
 • Udržovat bezpečné školní klima. Mapovat aktuální situaci, realizovat dotazníková šetření k rizikovému chování.
 • Předcházet problematickému chování zařazováním programu primární prevence. Zvyšovat kompetence žáků v řešení krizových situací.
 • Uplatňovat zásady mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškoly, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a sami zlepšovali školní prostředí a okolí školy (environmentální výchova).
 • Využít potenciál výuky u žáků 9. tříd – prezentace dlouhodobých projektů.

2.2. Oblast personální

 • Zajistit kvalifikované pedagogy ochotné se dále sebevzdělávat a podílet se na rozvoji školy.
 • Stabilizovat tým, využít potenciál týmové práce, zlepšovat klima školy.
 • Vytvářet kvalitní pracovní podmínky pro nepedagogické pracovníky, kteří tvoří nedílnou součást pracovního kolektivu.

2.3. Oblast materiálně provozní

 •  Zajistit prostory odpovídající nárokům moderní školy – dokončit výstavbu sportovní haly, půdní vestavby, centrálních šaten a s tím související velmi potřebné rozšíření jídelny.
 • Výhledově vybudovat venkovní sportoviště a vyměnit nevyhovující okna v budově D včetně zateplení.
 • Zlepšovat podmínky pro výuku, postupně doplňovat nabídku specializovaných učeben.
 • Dovybavit učebny projekční a interaktivní technikou.
 • Vybudovat plně funkční, moderní žákovskou a učitelskou knihovnu.
 • Využít všechny možnosti nového multifunkčního prostoru v půdní vestavbě pro netradiční výuku čerpající z fondu knihovny a PC, pro samostudium, příjemnou relaxaci či jen pro setkávání žáků v době poledních přestávek.
 • Zabezpečovat dostatek finančních prostředků pro materiální vybavení školy – sledovat projekty Středočeského kraje, MŠMT, dotační výzvy z EU.
 • Zvýšit bezpečnost žáků monitorováním pohybu cizích osob v objektu školy – zřízení vrátnice.

3. Jak se tam dostaneme a co pro to uděláme?

3.1. Oblast řízení

 • Doplňovat koncepci rozvoje školy o nové prvky (např. polytechnická výchova).
 • Průběžně upřesňovat vnitřní směrnice, kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků a pracovních funkcí v režimu školy.
 • Upřesňovat kritéria pro vyplácení mimotarifních složek platu, aby byly jednoznačné, transparentní a motivující ve směrech potřebných pro rozvoj školy.
 • Podporovat osobní a profesní růst prostřednictvím osobních pohovorů, zavést portfolia učitelů.
 • Zařazovat pravidelné náslechy ve vyučování s cílem zkvalitňování výuky, společné sdílení metodických postupů.
 • Umožňovat a podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Zprostředkovat výměnné stáže do jiných ZŠ a do zahraničí.
 • Zajišťovat příjemné pracovní prostřední.
 • Využívat v maximální míře finančních zdrojů k odměňování aktivních a kvalitních pedagogů.
 • Umožňovat svobodnou volbu vyučovacích metod v rámci ŠVP.
 • Sjednotit pravidla postupů při nedodržování školního řádu. Realizovat programy zaměřené na předcházení sociálně patologických jevů, provádět sociometrická šetření a pracovat s dynamikou skupiny a tím zlepšovat sociální klima třídy.
 • Zařazovat adaptační kurzy pro 6. ročníky pro posílení prosociálních vztahů ve třídě.  Vytvářet individuální vzdělávací plány pro žáky s SVP ve spolupráci s poradenskými pracovišti.
 • Navyšovat počet asistentů pedagogů dle potřeb žáků s SVP.
 • Diferencovat výuku – uzpůsobovat formy a metody výuky možnostem a potřebám žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.
 • Rozvíjet vztah učitel – rodič – žák a navázat na konzultace vedené formou tripartity.

3.2. Oblast spolupráce s rodiči a ostatními subjekty

 • Zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o chodu školy prostřednictvím školních webových stránek, písemných informací a osobních konzultací.
 • Zveřejňovat výroční zprávu o činnosti školy a další dokumenty na webových stránkách školy.
 • Zvyšovat spoluúčast rodičů na akcích školy, aktivně je zapojovat.
 • Umožňovat předškolákům a jejich rodičům navštívit školu včetně náhledu do vyučování v 1. třídách v rámci Dne otevřených dětí, spolupracovat s mateřskými školami.
 • Kooperovat s ostatními základními školami, participovat na pořádání vědomostních, sportovních a kulturních soutěží.
 • Prohlubovat mezinárodní spolupráci se školami partnerských měst.
 • Zprostředkovat předávání zkušeností mezi absolventy naší školy a žáky 9. ročníků vzhledem k možnostem dalšího profesního uplatnění.
 • Nastavit principy spolupráce mezi zřizovatelem a školou a kooperovat při řešení běžného provozu školy.
 • Podpořit spolupráci všech zúčastněných subjektů školské rady, vstřícným postojem školy k řešení problémů a vytvářením strategie rozvoje.
 • Otevřít učební prostory v rámci komunitní školy širší veřejnosti.
 • Pořádat kulturní a sportovní akce s cílem podpořit propojení školy a komunity obce.