Třída 4.B

Třídní učitel:

Mgr. Hana Blaženínová

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Kriteria hodnocení

Kritéria hodnocení písemné, samostatné práce žáka ústní prezentace učiva plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) práce v hodině aktivita v hodině plnění zadaných projektů domácí příprava na vyučování nošení učebních pomůcek, učebnic a PS nošení pomůcek do Vv a Pč v TV nošení cvičebního úboru, švihadla a pomůcek dle pokynů vyučujícího Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení.