Družina

Důležité sdělení:

Od 1.9.2017 se změnil vnitřní řád školní družiny. V době od 13.50 do 15.00 hod. nebude možné, aby si rodiče vyzvedávali žáky ze školní družiny (aby tím nenarušovali řízenou činnost žáků – vycházky, hry v přírodě). Žákům, kteří budou mít pravidelné kroužky v tomto časovém rozmezí, škola zajistí kvalifikovaný dozor mimo jejich oddělení. Kroužky musí mít žák předem řádně zapsané v zápisním lístku.

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Školní družina informuje o způsobu přihlašování žáků do ŠD pro školní rok 2017/2018

 

Pro současné žáky:

  1. Žáci se přihlašují na každý školní rok znovu prostřednictvím zápisního lístku (ke stažení ZDE).
  2. Zápis je určen zájemcům budoucích 2. – 3. tříd. Z kapacitních důvodů nelze přijímat žáky z budoucích 4. tříd.
  3. V měsíci květnu dostanou žáci od vychovatelů ve svých odděleních zápisní lístek nebo je pro rodiče ke stažení na internetových stránkách školy. Stačí vyplnit pouze 1. část zápisního lístku, odchody – uvolnění žáka ze ŠD se řeší až v září. Žáci, kteří družinu v předešlých letech nenavštěvovali, dostanou zápisní lístek od třídního učitele.
  4. Zápisní lístek je nutné odevzdat nejpozději do 23. 5. 2017 vychovatelce ve svém oddělení.
  5. Provoz ŠD: ranní (pouze v ZŠ Pod Školou): od 7:00 do 7:45 hod., odpolední (obě školy) od 11:40 do 17:15 hod.
 • Platba je 450,- Kč na měsíc za jednoho žáka a splatná předem vždy do 15. v měsíci (viz vnitřní řád ŠD). Žákům, kteří již do družiny chodili, se variabilní symbol nemění. Podrobné informace o provozu a platbě jsou na internetových stránkách školy (DRUŽINA – informace).

 

Pro žáky budoucích 1. tříd

 1. Zápis se koná v úterý 16. 5. nebo 23. 5. 2017 v budově ZŠ Pod Školou od 15:30 do 17:00 hodin v prostorách školní družiny – budova „A“. Zápis je určen pro žáky ŠD Pod Školou i ŠD v Komenského ulici.
 2. Zápisní lístek dostanou rodiče u zápisu nebo je ke stažení na internetových stránkách školy. Stačí vyplnit pouze 1. část zápisního lístku, odchody – uvolnění žáka ze ŠD se řeší až v září.
 3. Zápisní lístek je nutné odevzdat ve dnech zápisu.
 4. Provoz ŠD: ranní (pouze v ZŠ Pod Školou): od 7:00 do 7:45 hod., odpolední (obě školy) od 11:40 do 17:15 hod.
 5. Platba je 450,- Kč na měsíc za jednoho žáka a je splatná předem vždy do 15. v měsíci (viz vnitřní řád ŠD). Pro účel platby bude začátkem září každému nově přihlášenému žákovi přidělen variabilní symbol. Podrobné informace o provozu a platbě ŠD dostanou rodiče u zápisu do ŠD a lze je nalézt také na internetových stránkách školy (DRUŽINA – informace).

 

Ranní družina v budově Pod Školou je v provozu denně od 7:00 do 7:40 hod. Příchod dětí bude možný jen do 7:30 hodin.

 

 

 

Pokud bude Vaše dítě vyzvedávat jiná osoba uvedená na zápisním lístku, je třeba, aby věděla, do kterého oddělení družiny dítě chodí a zvonila na příslušný zvonek.

 

Z provozních důvodů jsou děti v některé dny v určitých hodinách přesunuty do jiného oddělení (tzn. při obsazené třídě školním vyučováním, nebo po dobu obědů). Pokud se Vám v tuto dobu nebude nikdo ozývat na zvonku příslušného oddělení, zvoňte na zvonek dle uvedeného rozpisu.

 

 

Denně mezi 15:30 až 16:00 hod.:

 • děti ze 7. a 8. oddělení přecházejí do 1. oddělení,
 • děti z 5. a 6. oddělení přecházejí do 3. oddělení,
 • děti ze 4. oddělení přecházejí do 2. oddělení,
 • po snížení počtu dětí postupně přecházejí všechna oddělení do koncového 3. oddělení

 

Kroužky školní družiny

Kreslení pravou hemisférou Drahomíra Kocourková úterý 15.30 – 16.30
 pokročilí pondělí15.30 – 16.45
Tanečky v country stylu Ivana Cullen, Václav Pavel čtvrtek 16.15 – 17.15

 

Tyto kroužky mohou navštěvovat žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny. Hrazeny jsou z prostředků pro školní družinu.

Informace o platbě za školní družinu

Platba za ŠD je 450,- Kč za jednoho žáka na měsíc. Platí se na účet školy 390766369/0800.

Pro účel platby bude začátkem září každému nově přihlášenému žákovi přidělen variabilní symbol. Žákům, kteří již do družiny chodili v předešlém roce, se variabilní symbol nemění.

Platbu za ŠD lze uskutečnit bezhotovostní platbou buď:

měsíčně předem do 15. v měsíci………………………….450,- Kč

nebo pololetně:

v září na období 9. – 12. měsíc………………tj. 4 X 450,- = 1 800,- Kč

v lednu na období 1. – 6. měsíc……………..tj. 6 X 450,- = 2 700,- Kč

Vzhledem k velkému množství neplatičů upozorňujeme na skutečnost, že podle vnitřního řádu ŠD může být žák ze školní družiny pro opakované neuhrazení poplatku vyloučen.

Provoz školní družiny Černošice

Provozní doba ŠD je pondělí až pátek:
Ranní provoz od 7:00 do 7:45 hodin.
Odpolední provoz od 11:40 do 17:15 hodin.

Organizace dne

 • 7:00 – 7:45 ranní družina – odpočinková činnost
 • 11:40 – 13:30 příchod žáků do ŠD – předávání, osobní hygiena, oběd odpočinková činnost – volné hry, klidné, pohybově a psychicky nenáročné
 • 13:30 – 14:00 odpočinková činnost – četba, vyprávění
 • 14:00 – 15:30 zájmové činnosti, rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky
 • 15:30 – 17:15 svačina, odpočinková činnost, příprava na vyučování

Dokumenty ŠD:

Pitný režim a ostatní

Žáci si přinesou do ŠD sirup a kdykoliv si mohou udělat pití. V budově školy v ulici Pod Školou jsou nápojové automaty, kde si žáci mohou pití zakoupit. V žádném případě si děti nemusí do družiny nosit toaletní papíry, apod. Škola je dostatečně vybavena.

Organizace zápisu a přihlašování žáků do ŠD

Na každý školní rok se přihlašují všechny děti, tedy i ty, které již do školní družiny chodily. Zápis se koná většinou na konci školního roku. Přesné konání zápisu bude vždy včas oznámeno prostřednictvím webových stránek a dalších informačních médií. Zápisní lístek je k dispozici na webu školy, případně jej mohou rodiče vyplnit přímo u zápisu. U zápisu jsou rodiče informováni o provozu školní družiny a o platbě. Dále jsou rodiče seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny.

Platba ŠD

K částečnému pokrytí neinvestičních nákladů je vybíráno 450 Kč na měsíc za jednoho žáka. Platí se bezhotovostní formou, na číslo účtu školy s variabilním symbolem, který bude žákovi přidělen.

Školní družina

 • tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
 • je důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • rozvíjí specifické nadání dětí
 • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
 • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

Školní družina nabízí

 • zájmové vyžití dětí
 • regeneraci sil po výuce
 • rozvíjení osobnosti
 • rozvíjení tvořivosti
 • vzájemnou komunikaci

Příležitostné akce ŠD

V průběhu školního roku pořádáme společné akce:

 • vánoční besídka – hry a soutěže pro děti
 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy
 • sportovní akce – soutěžení o putovní pohár ŠD
 • veselá olympiáda
 • hudební soutěž – dětská Superstar
 • celodenní výlet na závěr školního roku

Kontakty na ŠD naleznete zde