Jazykový program výuky metodou CLIL

Vážení rodiče,

prohlížíte si stránky školy, která nabízí od 1.třídy integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka (označovanou anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning). Tato vyučovací metoda je založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

CLIL, obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Tento typ integrované výuky si tak stanovuje dva základní cíle – obsahový a jazykový. CLIL navíc plně reflektuje integraci vyučovacích předmětů a vzdělávacích oborů. Jeho realizace dále přináší i nové postupy, které zapojují žáka do vzdělávání mnohem intenzivněji.

Jednoduše řečeno nejedná se o standardní výuku angličtiny, ale o výuku některých povinných předmětů v anglickém jazyce.

V případě, že vás tato metoda oslovila a chtěli byste do projektu své dítě zapojit, přečtěte si prosím pozorně následující informace:

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZŠ Černošice otvírá opětovně ve školním roce 2018/2019 jednu 1. třídu s maximálním počtem 24 dětí, přičemž minimální počet pro otevření projektu je 20 dětí. Projekt je realizován ve spolupráci se z.s. WELCOME ON BOARD, který se na něm podílí metodicky, personálně a finančně.

Projekt je součástí školního rozvrhu. Děti tak v angličtině pracují nejméně 4 hodiny/týden. Jazyk je kromě samotné angličtiny součástí i prvouky, výtvarné výchovy a praktických činností. Projekt si vyhrazuje právo předmětovou skladbu ve vyšších ročnících upravit.

V předmětech angličtina, výtvarná výchova a praktické činnosti jsou děti známkovány jako v ostatních předmětech. Dále se 2-3x do roka konají individuální konzultace s vyučujícími, na konci roku děti obdrží podrobné hodnocení a certifikát.

Rodiče jsou každý týden informováni o náplni výuky i domácí přípravě prostřednictvím online dokumentu. Zapojení rodičů a jejich aktivní pomoc dítěti včetně spolupráce s lektory, vedením projektu i školy je nutným předpokladem pro setrvání žáka v programu. Pokud tomu tak není, vyhrazuje si ředitelka školy právo ukončit začlenění žáka do programu.

Pokud se v průběhu roku objeví problémy na straně žáka (neprojevuje zájem o výuku, nevykazuje pokrok, nenosí domácí přípravu, nemá úctu k učitelům, …), okamžitě informujeme rodiče a hledáme společné řešení. Vždy se snažíme veškerými možnými prostředky provést každé dítě všemi pěti ročníky. Pokud však máme pocit, že veškeré naše úsilí selhává, je plně v kompetenci ředitelky školy žáka z programu vyjmout.

Finanční podpora programu formou daru rodičů společnosti WELCOME ON BOARD, z.s. je vzhledem k jeho zajištění potřebná. Hospodaření s dary je rodičům k nahlédnutí (welcomeonboard2016@gmail.com).

 

POSTUP PRO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU

Zapsat dítě je nutné ve dvou krocích, nejprve do školy samotné a poté ještě do programu.

Obojí se koná 5. 4. 2018 mezi 14-19 hodinou. Lektorský tým projektu bude k dispozici ve třídě sousedící se třídami pro zápis. Prostřednictvím vámi vyplněného kontaktního formuláře si Vaše dítě zapíšeme, případně předáme další potřebné formuláře vč.přihlášky (obojí též bude k dispozici v předstihu na webových stránkách školy). Lektoři projektu, myšleno především rodilí mluvčí, absolvují s vašim dítětem pohovor, otestují úroveň jeho angličtiny, schopnost soustředit se na práci a další dovednosti, které posoudí jeho obecnou školní zralost.

Vyplněný dotazník pro rodiče a přihlášku je třeba následně odevzdat do 20. 4. 2018 buď osobně ve škole, nebo zaslat elektronicky na emailovou adresu školy (jsticzayova@zscernos.cz).

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do programu Vám bude sděleno přibližně jeden měsíc po stanoveném konečném termínu pro odevzdání přihlášek.

Připomínáme, že přijetí do programu je podmíněno přijetím vašeho dítěte do 1. třídy na ZŠ Černošice. Rozhodnutí o přijetí do programu tedy není možné vydat před uzavřením přijímacího řízení školy.