ZÁPIS do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Černošice pro školní rok 2021/2022

AKTUALIZOVÁNO

 

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

úterý 23. 3. v 17 hodin

· online prostředí MS Teams

Poznámka:

V případě, že se budete připojovat z mobilního zařízení, je potřeba si nainstalovat z App Store či Google Play aplikaci Microsoft Teams.

________________________________________________________________________________

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 6. 4. – 13. 4. 2021 elektronickou formou.

Elektronický formulář naleznete na tomto odkazu, aktivní bude pouze v době zápisu:

 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscernos/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Po vyplnění elektronické žádosti vám bude doručeno na zadanou emailovou adresu potvrzení žádosti ve formátu PDF. Formulář bude školou vytištěn a podepsán na červnové schůzce pro rodiče (systém potvrzování dokumentů byl upraven aplikací Zápisy Online).

Součástí zápisu do 1. tříd bude i zápis do školní družiny.

________________________________________________________________________________

Přijímání žáků k povinné školní docházce se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona. Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí §38 téhož zákona. Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a norem.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko – psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko – psychologické poradny a obvodního lékaře.

Děti, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad povinné školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Pro školní rok 2021/2022 naše škola přijímá žáky do pěti prvních tříd (cca 120 žáků) k plnění povinné školní docházky, 4 třídy v budově Pod Školou a 1 třídu v budově v Komenského ulici (pro děti, které bydlí v nejbližším okolí školy).

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Sticzayová tel. 724 378 288 jsticzayova@zscernos.cz

 

Důležité informace k zápisu:

1. Termín elektronického zápisu
6. – 13. 4. 2021

 

2. Odkaz na elektronický formulář
 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscernos/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4462

 

3. Ostatní dokumenty k zápisu
a) Rodný list dítěte – neověřená kopie (po kontrole bude skartováno)
b) Doložení trvalého bydliště výpisem z evidence obyvatel nebo čestným prohlášením pouze v případě, že došlo k přihlášení k trvalému pobytu v Černošicích v měsících únor – duben 2021
c) Vyplněný zápisní listZDE
d) Vyplněný zápisní lístek do školní družiny, pokud máte o ŠD zájemZDE

 

4. Možnosti doručení žádosti a ostatních dokumentů
Datovou schránkou, ID datové schránky školy: mgkpqhj
Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem
Doporučeným dopisem na adresu Pod Školou 447, Černošice, 25228
Vhozením zalepené obálky se všemi dokumenty do připravené schránky na vrátnici školy v pracovní dny 6. – 13. 4. v čase 9 – 12h

 

5. Kritéria přijetí do 1. třídy ZŠ
a) Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Černošice (Černošice + Vonoklasy)
b) Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo  školský obvod, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Černošice (v době zápisu 1. – 8. ročník)

 

6. Programy, které škola v 1. třídách nabízí
a) Program Začít spolu – bližší informace o projektu ZDE
b) Program výuky anglického jazyka metodou CLIL – bližší informace o projektu ZDE

 

7. Rozhodnutí o přijetí
a) Rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
b) Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách a úřední desce školy.
c) Rozhodnutí o přijetí má jeden originál, který je uložen ve škole.
d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu na základě žádosti vystaven stejnopis.
e) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, které běží od následujícího dne po zveřejnění rozhodnutí ředitele školy.
f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce června příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

8. Rozhodnutí o nepřijetí
a) Rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitel bezodkladně, nejpozději 30 dnů od zahájení správního řízení.
b) Základní škola doručí rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, které běží od následujícího dne po doručení.
d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Černošice, Pod Školou 447 a rozhoduje o něm KÚ Středočeského kraje.

 

 

9. Odklad povinné školní docházky
a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky v případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, nejlépe ke dni zápisu, tj. 6. 4. – 13. 4. 2021.
b) V případě, že rodiče zvažují odklad povinné školní docházky, ale nejsou si jistí, a uvítali by odbornou radu, mohou se obrátit na školní psycholožku PhDr. Alenu Obeidovou aobeidova@zscernos.cz .
c)

Zákonný zástupce žádající o odklad povinné školní docházky vyplní elektronickou žádost o přijetí a následně dodá:

·        vytištěné potvrzení žádosti o přijetí ve formátu PDF

·        žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE

·        doporučení z pedagogicko – psychologické poradny

·        doporučení odborného lékaře nebo klinického logopeda

d) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby tak učinil nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.
e) Nedodá – li zákonný zástupce potřebná doporučení ve stanovené lhůtě, státní orgán zastaví řízení.
f) Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
g) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

10. Zápis do školní družiny
a)

Pokud má zákonný zástupce zájem o to, aby jeho dítě navštěvovalo školní družinu, vyplní zápisový list do ŠD:

·        zápisový list do ŠD – ZDE

b) Zákonný zástupce je povinen seznámit se se školním řádem školní družiny.
c) Úhrada za školní družinu je 450 Kč za měsíc.

 

11. Co naše škola nabízí
a) příjemné prostředí a moderní vybavení
b) přátelskou atmosféru, vzájemný respekt a otevřenost
c) konzultace formou tripartity: učitel – rodič – žák
d) školní družinu pro žáky 1. – 3. tříd do 17. 15 hodin (v budově Pod Školou i ranní družinu)
e) služby školního poradenského pracoviště – školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence
f) kvalitní vybavení ICT ve všech třídách
g) výuku anglického jazyka od 1. ročníku ve všech třídách
h) podporu žáků s dobrou znalostí anglického jazyka ve třídě s výukou anglického jazyka metodou CLIL (ve spolupráci se z.s. Welcome on Board)
i) třídu s programem Začít spolu
j) výuku matematiky klasickou formou i metodou prof. Hejného
k) kvalitní a moderní sportovní zázemí – hala V. Čáslavské, atletický ovál
l) možnost navštěvovat školní knihovnu
m) velkou nabídku mimoškolních aktivit

 

 

12. Akce pro předškoláky
a)

Naše škola nabízí každým rokem několik akcí pro předškoláky:

·        návštěvy předškoláků v prvních třídách

·        škola nanečisto

·        hravé odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče

b) Z důvodu špatné epidemiologické situace se letos akce pro předškoláky nebudou konat.

 

13. Pozvánka na webinář Co bych měl/měla umět než půjdu do školy (Baby Club Ottománek)
a) Ve středu 24. 3. 2021, 17 – 18. 30h (cena 360 Kč)
b)

Program webináře:

·        vymezení pojmu školní zralost

·        psychomotorický vývoj dítěte od 5 do 7 let

·        odchylky od normálního vývoje

·        odklad školní docházky – kdy k němu přistoupit

·        praktické návody a tipy – ukázky pracovních listů, literatura s touto tematikou

c) Možnost přihlášení: http://ottomanek.cz/akce-7/webinar–49a

 

14. První třídní schůzka pro rodiče předškoláků
a) Proběhne v pondělí 7. června v 17 h (dle epidemiologické situace prezenčně nebo online).
b) Podrobné informace a pozvánku obdržíte mailem od budoucí třídní učitelky.
c)

Dozvíte se zde všechny podrobnosti ohledně nástupu Vašeho dítěte do školy

·        jak dítě na školu připravit

·        co by dítě před nástupem do školy mělo umět

·        co dítěti pořídit

·        jak funguje školní družina

·        jak funguje školní jídelna

 

Těšíme se na viděnou v dubnu, v červnu nebo v září a děkujeme, že jste si pro Vaše dítě vybrali právě naši školu!