Vydávání vysvědčení v pátek 26. června 2020

Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26. června 2020. 1. stupeň v 8.00, 2. stupeň + 5.A, 5.B v 9.00. Výše uvedené platí, pokud třídní učitel neurčí jinak. Žáci se sejdou na místě určeném třídním učitelem (ve třídě nebo v okolí školy).

Zápisové lístky na víceletá gymnázia

Informace pro rodiče žáků, kteří podali přihlášky na víceletá gymnázia (šestiletá, osmiletá G) 9. 6. termín konání přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia Cca od 16. 6. vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek + zveřejnění výsledků přijímacího řízení Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení nabíhá pětidenní lhůta (5 kalendářních dnů) pro odevzdání zápisových lístků na G V případě přijetí na gymnázium, kontaktujte výchovnou poradkyni Romanu Zemanovou s žádostí o tisk a potvrzení zápisového lístku. Zápisové lístky budou vydávány pouze žákům, kteří byli přijati na víceleté gymnázium. Proto o přijetí svého syna/své dcery co nejdříve informujte školu (R. Zemanovou – zpráva Bakaláři, mail rzemanova@zscernos.cz) a domluvte se na převzetí zápisového lístku. Zápisový lístek…

Ztráty a nálezy

Ve škole se během roku nahromadilo mnoho ztracených věcí, hlavně oblečení. Kdo něco postrádáte, přijďte nahlédnout do ZTRÁT A NÁLEZŮ u schodů v budově C. Všechny nevyzvednuté věci budou na začátku prázdnin předány charitě.

Informace paní ředitelky k hodnocení žáků a závěru školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a milí žáci,   nejprve bych chtěla touto cestou poděkovat za vzájemnou spolupráci žáků, rodičů a učitelů v této pro nás zcela nové a složité „koronavirové“ době.   Blíží se konec školního roku, závěrečná pedagogická rada a vysvědčení. Hodnocení žáků bude v souladu s Vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 a metodikou MŠMT ke zmíněné vyhlášce. Hodnocení bude provedeno prostřednictvím klasifikace nebo formativně (slovní hodnocení). O formě hodnocení rozhoduje učitel. Žáci mohou být hodnoceni klasifikační stupnicí 1 – 5. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci…