Třída 5.B

Pozor! Toto je archivní stránka 5.B ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Marek Jeřicha

Aktuálně ze třídy

Závěrečná písemná práce z matematiky

Dne 6. 6. 2019 se bude psát závěrečná písemná práce z matematiky. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během celého školního roku. Konkrétně se jedná o počítání s přirozenými čísly, desetinnými čísly a zlomky se stejným jmenovatelem, dále potom o římské číslice, převody jednotek (délky, hmotnosti, času), aritmetický průměr. Z geometrie především o znalosti o trojúhelníku, jeho typech, obvod a obsah čtverce, obdélníku i složitějších obrazců, povrch krychle a kvádru, sčítání, odčítání, násobení úseček, osu úsečky, vzájemnou polohu dvou kružnic.

Duben – měsíc knihy

V hodinách pracovních činností si děti během měsíce dubna vyzkoušely vytvořit vlastní knihu. Hotová díla jsme si vzájemně prezentovali ve školní knihovně, kde jsou také vystavena. Děti byly aktivní a projevily svou kreativitu a fantazii.

Slavnosti Morany 2019

Třída 5.B se zúčastnila letošní soutěže o nejlepší Moranu, která se konala na začátku dubna ve Sportparku Berounka. Celou akci nám přiblíží děti samy: Dne 6. 4. 2019 se ve Sportparku Berounka konaly Slavnosti Morany. Zúčastnila se naše škola i děti z okolních škol. Všichni tak společně přivítali jaro. Děkujeme za krásné Morany! Pokud jste neměli čas Morany vyrobit, jsme rádi, že jste se alespoň přišli podívat a pomohli nám hlasovat v soutěži o nejhezčí Moranu. Morany se všechny moc povedly. Doufáme, že tato slavnost bude i v příštím roce pokračovat. Nicole Arnold     5.B se do vytváření Morany…

Pololetní písemná práce z matematiky

Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat v úterý 15.1.2019. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (početní operace s nimi, přednosti početních operací), zlomky (čtení a zápis, slovní úlohy), převody jednotek délky, hmotnosti, času, římské číslice, přímá úměrnost. Z geometrie se vyskytnou cvičení týkající se základních geometrických útvarů, soustavy souřadnic, rozpoznávání jednotlivých těles a výpočtu obvodů základních útvarů.  

Kniha X video

Před Vánoci jsme se v rámci hodiny literární výchovy vydali do školní knihovny na dílnu KNIHA VERSUS VIDEO. S paní knihovnicí jsme si povídali o výhodách a nevýhodách knih oproti filmu a naopak. Děti předvedly širokou znalost celé tematiky, je vidět, že čtou knihy i sledují filmy a ani návštěvy knihovny jim nejsou cizí. Na závěr nám paní knihovnice přečetla úryvek z knihy Pipi Dlouhá punčocha, který jsme posléze porovnali s filmovým zpracováním.   Mgr. Michaela Šlesingerová

Mikulášské trhy

Děti se v hodinách pracovních činností zapojily do výroby drobných dekorací pro společnou školní akci – Děti dětem. Těším se na viděnou 8. 12. 2018 na Vráži. 🙂