Třída 4.D

Pozor! Toto je archivní stránka 4.D ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Rujbrová Eva, Mgr.

Aktuálně ze třídy

Plán akcí a učiva od 21. do 30. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. do 25. června  Třída:  4. D      Český jazyk  Procvičování učiva 4. třídy    Matematika  Procvičování malé násobilky, písemného sčítání, odčítání, násobení, písemného dělení a slovních úloh.    MIND- Matematické hry    Anglický jazyk  Final revision    Přírodověda  Ekosystém tekoucích vod    Vlastivěda  Skupinová práce – Husitské války a Kraje ČR      Další informace:  Pondělí – odevzdání učebnic do knihovny  Úterý – odevzdávání učebnic  Středa – polodenní výlet na Biotop Radotín – sraz v 8.00 hod. před železniční zastávkou Černošice – Mokropsy, návrat ve 12.35 hod. na stejné místo  Čtvrtek – školní sportovní den  Pátek – divadlo ve školním amfiteátru – Kouzla staré Prahy    Další týden:  28.6. –…

Výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni

Výlet do ZOO V úterý jela celá naše třída do ZOO. Na výlet jsme vyjeli brzy ráno, rodiče nám nachystali na cestu velkou svačinu. Do ZOO jsme přijeli ještě před obědem. Viděli jsme spoustu zvířat. Ani jsme nevěděli, jak se všechna nazývají. Naštěstí jsme měli komentovanou prohlídku a u výběhů bylo vše napsáno. Moc se nám líbili velbloudi, makakové, nosorožci i žirafy. V budově jsme si prohlédli hlemýždě, hady i zástupce hmyzu. Svačinu jsme si snědli venku na lavičce. Sluníčko hřálo, vítr mírně foukal. Později jsme se stavili v dětském koutku. Bavilo nás lézt po lávkách a houpat se na velké kládě. V Dinoparku…

Kreslíme venku

Dvě hodiny výtvarné výchovy jsme kreslili kavárnu s městským bicyklem. Obrázky mají středomořskou atmosféru, slunce hřálo, a tak jsme se naladili na prázdniny.

Plán učiva od 14. do 18. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. do 18. června  Třída:  4. D      Český jazyk  Procvičování učiva 4. ročníku – koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přímá a nepřímá řeč, věta a souvětí, stavba slova…      Matematika  Procvičování učiva 4. ročníku – písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, prostředí šipkových grafů, zvířátkové rovnice, krokování, výstavište  Geometrie – obvod a obsah rovinných útvarů    MIND – Opakování učiva 4. ročníku a příprava na závěrečnou písemnou práci  Závěrečná písemná práce – 17.6. 2021    Anglický jazyk    Unit 12 – Stone soup  Talking about food    Přírodověda  Výlet do ZOO Plzeň    Vlastivěda  Červená učebnice – opakování – Lucemburkové  Modrá učebnice – kraje ČR –…

Plán učiva od 7. do 11. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7. do 11. června  Třída:  4. D      Český jazyk  Procvičování: Shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, předpony/předložky    Písemná práce ve středu 8.6. (doplňování i/y, í/ý u vyjmenovaných slov, v koncovkách podstatných jmen, v koncovkách u sloves, určování slovních druhů, podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor, slovesa – osoba, číslo, čas, způsob)    Matematika  Procvičování – písemné násobení dvojciferným číslem, šipkové grafy, písemné sčítání a odčítání, malá násobilka, pamětné počítání.  Písemná práce v pondělí 6.6.    MIND- Násobilka- procvičování, slovní úlohy             – Geometrie- obvody složitějších obrazců, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky – pracovní listy  Test –…

Plán učiva od 31.5. do 4.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.5. do 4.6.  Třída:  4. D      Český jazyk  Opakování – doplňování i/í, y/ý (měkké a tvrdé slabiky, vyjmenovaná slova a příbuzná, koncovky podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem  Řeč přímá a nepřímá  Matematika  Součtové pyramidy, řešení slovních úloh, určování vzdáleností na mapě, práce s daty, násobení dvojciferným číslem  Geometrie – kolmice, rovnoběžky, určování úhlů  MIND  Osově souměrné útvary a pravidelné obrazce – pracovní listy, tvorba osově souměrných útvarů  Test- Malá násobilka– 3.6.2021        Anglický jazyk  Unit 11  Past tense – was / had  Final revision  Přírodověda  Ekosystém rybník    Vlastivěda  Červená učebnice – opakování č. 3 – vláda prvních Přemyslovců  Modrá učebnice – kraje ČR …

Plán učiva od 24. do 28. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. do 28. května  Třída:  4. D      Český jazyk  Shoda přísudku s podmětem    Matematika  Písemné a pamětné sčítání, odčítání a násobení velkých čísel.  Prostředí pavučin, autobus, součtové trojúhelníky. Řešení rovnic pomocí zvířátek dědy Lesoně, slovní úlohy.  Geometrie – konstrukce obdélníku, čtverce a trojúhelníku, měření úhlů    MIND- Aritmetický průměr- pracovní listy               Geometrie- osová souměrnost               Test- 28. 5. Početní operace, slovní úlohy, osová souměrnost    Anglický jazyk  Unit 11  Past tense – intro  Minitest 9 + 10  Final revision    Přírodověda  Ekosystém rybník    Vlastivěda  Dějiny – opakování 2 – Velkomoravská říše  Cestujeme po naší vlasti – kraje