Třída 7.D

Pozor! Toto je archivní stránka 7.D ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Krhounková Zálešáková Marie, Mgr.

Aktuálně ze třídy

Plán učiva – 21.- 25.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21.-25. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Opakování  Vybírání učebnic  Matematika  Opakování učiva 7.ročníku, matematické hry  Vybírání učebnic        Anglický jazyk          Německý j.   Španělský j.     Španělština- opakování    Přírodopis  Opakování    Dějepis    Opakování – Vrcholný a pozdní středověk    Zeměpis  Jihovýchodní Evropa        Fyzika            Další informace:  OV-opakování probrané látky a důležitých pojmů       

Plán učiva – 14.- 18.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.- 18.6. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Test – slovesa + neohebné slovní druhy  Slovotvorba  Slohová cvičení  Drama – Dlouhý, Široký a Krátkozraký  Matematika  Příprava na závěrečnou písemnou práci a opakování učiva 2.pololetí  Domácí úkol– příprava na závěrečnou písemnou práci – zadání je v Zadání na Teams  Závěrečná písemná práce- 17.6.2021    Anglický jazyk  Předpřítomný čas – otázky, krátké odpovědi  18. 6. (FRI) test Nepravidelná slovesa 2. část    Německý j.   Španělský j.    Španělština  Opakování – Unidad 0 –2  Souhrnný Test  – 10.6.    Přírodopis  Ekosystémy – opakování  Práce s mikroskopem    Dějepis  Husitské války + Jiří z Poděbrad    Zeměpis  Státy jižní…

Plán učiva- 7.- 11.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7.-11.6. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Neohebné slovní druhy – předložky, spojky  Slovesný rod – písemné opakování  Pravopisná cvičení  Drama – Dlouhý, Široký a Krátkozraký  Matematika  Obvod a obsah rovnoběžníku– HM- str.104-105  Lichoběžník– HM- str.107- 110  Domácí úkol– příprava na závěrečnou písemnou práci – zadání bude v Zadání na Teams  Závěrečná písemná práce- 17.6.2021    Anglický jazyk  Present Perfect  SB: p. 58 – Have you ever  9. 5. (ST) Nepravidelná slovesa – první část (vyznačeno společně na hodině)    Německý j.    Španělský j.  Španělština  Opakování – Unidad 0 – 2  Souhrnný Test  – 10.6.    Přírodopis  Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání  Společenstvo polí a sídelní aglomerace     10.6. – TEST …

Překlady básně

V rámci poezie jsme se dostali i k překladům. Děti měly přebásnit do českého jazyka báseň Christiana Morgensterna Wie sich ein Galgenkind die Monatsnamen merkt. Posuďte v příloze, jak se jim zadání povedlo. Pro jistotu přikládám originál, se kterým pracovaly.   Wie sich das Galgenkind die Monatsnamen merkt Jaguar Zebra Nerz Mandrill Maikäfer Pony Muli Auerochs Wespenbär Locktauber Robbenbär Zehenbär Christian Morgenstern, Galgenlieder (1871-1914)

Kaligramy

Sedmáci dostali v českém jazyce za úkol vytvořit kaligramy. V příloze přikládám fota výsledků, můžete se pokochat výsledky. M. D.

Plán učiva – 31.5.- 4.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.5.- 4.6. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Slovesa – opakování  Neohebné slovní druhy  Drama – Hospoda na mýtince  Poslední zápis do čtenářského deníku – nejzazší termín odevzdání 8. 6.  Matematika  Čtyřúhelníky a rovnoběžníky  HM- str. 98, 99, 100, 101, 102  Domácí úkol – HM- str. 103, 104  Test – Zlomky – 4.6. 2021 – příprava bude v Teams          Německý j.   Španělský j.       Španělský jazyk   Números 1-100 – test  Slovesa – ser , tener, llamarse- str. 89 – umíš časovat!!  Aspecto físico + carácter  Explora str. 21, 26    Přírodopis  Společenstvo vod a mokřadů    Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání      Zeměpis …

Plán učiva – 24.- 28. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.- 28. 5. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Pracovní listy – číslovky, slovesa  Slovesa – učebnice str. 37, 38, 42-44  Drama  Matematika  Osová a středová souměrnost  HM– str. 92 – 95  Domácí úkol– HM– str. 96- 97  Týdenní projekt– Rys – osová souměrnost – práce na známky    Anglický jazyk  Opakování 4. lekce  26. 5. (WED) Test Unit 4  (giving directions, articles the/a, an, Voc. 4 C, -body/-thing, future arrangements)    Německý j.   Španělský j.      Španělský jazyk   Números 1-100 – test  Operaciones matemáticas  Slovesa – ser , tener, llamarse- str. 89 – umíš časovat!!  Explora str.20-21, 24-25      Přírodopis    Cizokrajné rostliny – referáty žáků    Společenstvo lesa    Dějepis      Zeměpis  Evropa – přírodní podmínky, podnebí,…